PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (7-26)
Akty administracyjne wydawane przez wójta w zakresie obciążeń podatkowych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pozostając w zgodności z tematem Konferencji „Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego”, przedmiotem niniejszych rozważań będzie określenie znaczenia aktów administracyjnych, wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, mających zapewnić wykonanie tzw. zadań samorządowych. Wskazana problematyka jest niezwykle ważna tak z punktu widzenia podmiotów wydających rozstrzygnięcia administracyjne, jak i tych, do których są one kierowane w celu wykonania przekazanych im ustawowo zadań. Wydanie aktu administracyjnego (który może przybrać zróżnicowane formy) determinuje realizację zadań publicznych przypisanych poszczególnym jednostkom samorządowym. Dlatego obok stanowienia aktów normatywnych jest najczęściej stosowaną prawną forma działania administracji, także tej działającej na szczeblu samorządowym. Przybliżeniu obszernej i dość skomplikowanej materii związanej z tą problematyką, będzie służyć przeprowadzenie charakterystyki zakresu i sposobu wydawania przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) najpopularniejszego rodzaju aktu administracyjnego przybierającego postać decyzji podatkowej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego – decyzji wymiarowej) lub decyzji w sprawie podatkowej. Jak sama nazwa wskazuje są to rodzaje decyzji administracyjnych niezbędnych, warunkujących terminowe pozyskanie środków finansowych, koniecznych do realizacji zadań w gminie.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W. (2006), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 
2.
Błaś A. (2000), Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. Boć J., Wrocław.
 
3.
Borszowski P., R. Kowalczyk (2010), Kompetencje rady gminy w regulacji podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] 20 lat Samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, red. J. Korczak, Wrocław.
 
4.
Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa.
 
5.
Dowgier R., Popławski M. (2009) [w:] Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, red. Popławski M., Białystok.
 
6.
Etel L., Ruśkowski E. (1996), Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa.
 
7.
Gilowska Z. (1999), Finansowanie samorządu terytorialnego wedługustaw o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 3.
 
8.
Gintowt-Jankowicz M. (1984), Finanse terenowe a decentralizacja [w:] Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. M. Kulesza, t. 3, Warszawa.
 
9.
Glumińska-Pawlic J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice.
 
10.
Hanusz A., Czerski P. (2004), Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze.
 
11.
Hanusz A. (1995), Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Warszawa.
 
12.
Hanusz A. (1998), Samodzielność finansowa gmin a system podatkowy w Polsce, Roczniki Nauk Prawnych KUL Lublin , T. VIII, z. specjalny.
 
13.
Kasiński M. (2009), Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź.
 
14.
Kornberger-Sokołowska E. (2001), Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, Samorząd Terytorialny 2001, nr 3.
 
15.
Kosak-Wojnar M., Surówka K. (2002), Finanse samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 
16.
Mastalski R. (2003), Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, Przegląd Podatkowy 2003, nr 10.
 
17.
Miemiec W. (1997), Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Finanse Komunalne 1997, nr 5.
 
18.
Miemiec W., P. Pest (2013), Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów [w:] Samorząd – Finanse – Nadzóri kontrola, red. R. P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa.
 
19.
Miemiec W. (2007), Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych,red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL Lublin.
 
20.
Nykiel W. (1992), Podatki lokalne – aspekty prawnoporównawcze, Acta Universitatis Lodziensi, Folia Juridica.
 
21.
Nykiel W. (1993), Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź.
 
22.
Ochendowski E. (1999), Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń.
 
23.
Owsiak S. (2004), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa PWN.
 
24.
Seidler G. L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A. (2001), Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin.
 
25.
Stahl M. (2011), Podmioty administrujące [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Niewiadomski Z., W. Wróbel, t. 6, Warszawa.
 
26.
Starościak J. (1978), Prawne formy i metody działania administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, Ossolineum 1978, t. III.
 
27.
Surówka K., (2013) Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 
28.
Szewc A., Szewc T., (2006) Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa.
 
29.
Ura E., (2015) Prawo administracyjne, Wolters Kluwer , Wyd.3.
 
Journals System - logo
Scroll to top