PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (7-26)
Administrative acts spent by the commune administrator in the scopeof fiscal charges
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Staying in the relevance to the topic of the Conference, determining the significance of administrative, issued acts by bodies of self-government units being supposed to provide performing so-called tasks will be a subject of this deliberations self-government. Shown issues are extremely important this way from a point of view of entities giving administrative decisions, as well as the ones to which they are directed. Issuing the administrative act (which can assume diversified forms) is determining the execution of tasks public assigned to individual self-government individuals. Therefore besides constituting normative acts is most often applied legal form of action of administration, also of the one acting on the self-government rung. Issuing the administrative act (which can assume diversified forms) is determining the execution of tasks public assigned to individual self-government individuals. Therefore besides constituting normative acts is most often applied legal form of action of administration, also of the one acting on the self-government rung. For moving closer extensive and enough complicated matter associated with these issues, will serve conducting characteristics of the scope and the way of spending by the commune administrator, (mayor, president of the city) of the most popular type of the administrative act assuming the form of the tax decision (establishing the amount of the tax liability – of proper dimensions) or the decision in the tax matter. As the name itself indicates these are kinds of administrative resolutions essential, conditioning timely recruiting of Financial means, necessary for the execution of tasks in the commune
 
REFERENCES (29)
1.
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W. (2006), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 
2.
Błaś A. (2000), Prawne formy działania administracji publicznej [w:] Prawo administracyjne, red. Boć J., Wrocław.
 
3.
Borszowski P., R. Kowalczyk (2010), Kompetencje rady gminy w regulacji podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] 20 lat Samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, red. J. Korczak, Wrocław.
 
4.
Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa.
 
5.
Dowgier R., Popławski M. (2009) [w:] Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, red. Popławski M., Białystok.
 
6.
Etel L., Ruśkowski E. (1996), Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa.
 
7.
Gilowska Z. (1999), Finansowanie samorządu terytorialnego wedługustaw o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 3.
 
8.
Gintowt-Jankowicz M. (1984), Finanse terenowe a decentralizacja [w:] Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, red. M. Kulesza, t. 3, Warszawa.
 
9.
Glumińska-Pawlic J. (2003), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice.
 
10.
Hanusz A., Czerski P. (2004), Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze.
 
11.
Hanusz A. (1995), Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Warszawa.
 
12.
Hanusz A. (1998), Samodzielność finansowa gmin a system podatkowy w Polsce, Roczniki Nauk Prawnych KUL Lublin , T. VIII, z. specjalny.
 
13.
Kasiński M. (2009), Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź.
 
14.
Kornberger-Sokołowska E. (2001), Realizacja zasady adekwatności w procesach decentralizacji finansów publicznych, Samorząd Terytorialny 2001, nr 3.
 
15.
Kosak-Wojnar M., Surówka K. (2002), Finanse samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 
16.
Mastalski R. (2003), Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, Przegląd Podatkowy 2003, nr 10.
 
17.
Miemiec W. (1997), Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Finanse Komunalne 1997, nr 5.
 
18.
Miemiec W., P. Pest (2013), Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów [w:] Samorząd – Finanse – Nadzóri kontrola, red. R. P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa.
 
19.
Miemiec W. (2007), Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych,red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL Lublin.
 
20.
Nykiel W. (1992), Podatki lokalne – aspekty prawnoporównawcze, Acta Universitatis Lodziensi, Folia Juridica.
 
21.
Nykiel W. (1993), Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź.
 
22.
Ochendowski E. (1999), Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń.
 
23.
Owsiak S. (2004), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa PWN.
 
24.
Seidler G. L., Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A. (2001), Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin.
 
25.
Stahl M. (2011), Podmioty administrujące [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Niewiadomski Z., W. Wróbel, t. 6, Warszawa.
 
26.
Starościak J. (1978), Prawne formy i metody działania administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, Ossolineum 1978, t. III.
 
27.
Surówka K., (2013) Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 
28.
Szewc A., Szewc T., (2006) Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa.
 
29.
Ura E., (2015) Prawo administracyjne, Wolters Kluwer , Wyd.3.
 
Journals System - logo
Scroll to top