PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (77-94)
Zasady techniki prawodawczej a wydawanie uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach niniejszego artykułu, analizie poddano wybrane zasady techniki prawodawczej w kontekście uchwał podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Po wyjaśnieniu podstawowych różnic pomiędzy aktami prawa miejscowego a uchwałami mającymi charakter wewnętrznie obowiązujący, swoją uwagę skupiłem na przedstawieniu spo - rów doktrynalnych w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia tezy, iż rozporzą - dzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej powinno być bezwzględnie przestrzegane podczas stanowienia aktów prawa miejscowego. Moje zdanie w tej kwestii jest tożsame z tymi poglądami doktryny, które ową obligatoryjność stosowania tego aktu odrzucają, co jednocześnie nie kłóci się z uznaniem zasadności stosowania przez organy samorządu terytorialnego reguł ujętych w tym rozporządzeniu, jako zasad stanowienia „dobrego prawa”. Następnie przechodzę do opisania ostatnich istotnych zmian, jakie wystąpiły w treści interesującego nas rozporządzenia. W podsumowaniu zwracam uwagę na konieczność bezwzględnego uregulowania w ustawie zasad i trybu wydawania aktów prawa miejscowego, co w konsekwencji wyeliminuje znaczną część błędów, jakie popełniają prawodawcy lokalni nie tylko podczas przygotowywania uchwał o charakterze powszechnie obowiązujących, ale i uchwał, które takiej cechy nie posiadają. W niniejszym artykule postaram się krótko scharakteryzować kwestie związane z zasadami techniki prawodawczej w kontekście zasad i trybu wydawania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego. Analizie zostaną poddane m.in. wybrane paragrafy Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 283). W odrębnym podpunkcie krótko przedstawię zmiany, jakie w 2016 r. zostały wprowadzone do owego rozporządzenia i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy mają one istotny wpływ na samorządową legislację. W tytule celowo użyłem wyrażenia „wydawanie uchwał”, a nie „wydawanie aktów prawa miejscowego”. Uważam bowiem, że uregulowane w powyższym rozporządzeniu „Zasady techniki prawodawczej” powinny być wykorzystywane przez prawodawców lokalnych nie tylko do przygotowywania uchwał, które aktami prawa miejscowego są, ale i do tych aktów, które takiego przymiotu nie posiadają. Nie możemy bowiem zapomnieć, iż analizowane rozporządzenie zawiera również regulacje odnoszące się do zasad prawodawczych wykorzystywanych w aktach wewnętrznie obowiązujących
 
REFERENCJE (22)
1.
Bałaban A., (1997) Źródła prawa w Polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 5, ISSN 1230-5502.
 
2.
Białończyk W., (2015) Stosowanie zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego – wybrane zagadnienia, W: B. Jaworska-Dębska(red.), Dobre prawo – sprawne rządzenie, Łódź.
 
3.
Bochentyn A., (2016) [online] www.lex.pl/czytaj/-/artykul/waznezmiany-w-zasadach-techniki-prawodawczej. Bułajewski S., (2010) Konstytucyjny obowiązek ustawowego określenia zasad i trybustanowienia aktów prawa miejscowego – czy spełniony?, W: S. Bożyk, A. Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Białystok, ISBN 978-83-89620-86-6.
 
4.
Bułajewski S., (2012) Rada gminy jako organ stanowiący, W: M. Chmaj (red.), Status prawny rady gminy, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-7641-596-3.
 
5.
Ciapała J., (2000) Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 
6.
Dąbek D., (2004) Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz – Kraków, ISBN: 83-89073-41-2.
 
7.
Dąbek D., (2007) Prawo miejscowe, Warszawa, ISBN: 978-8375260878.
 
8.
Jagielski J., (1986) Prawo miejscowe, „Organizacja – Metody – Technika” 1986.
 
9.
Korczak J., (2000) Statuty jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 5, ISSN 0867-4973.
 
10.
Malisz E. Cz., (2001) Samorządowe prawo miejscowe – praktyczny komentarz, Zielona Góra.
 
11.
Prażmo-Nowomiejska R., Stobiecki E., (2001) Prawo miejscowe w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Radca Prawny”.
 
12.
Rymarz F., (1999) Problem prawa miejscowego jako przedmiot skargi konstytucyjnej, „Przegląd Sądowy”, nr 5.
 
13.
Stębelski M., (2016) Opinia prawna nt. Czy uchwała budżetowa gminy musi być stanowiona z poszanowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [online] <https://administracja.mac.gov....>.
 
14.
Szewc A., Szewc T., (1999) Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa.
 
15.
Wronkowska S., (2004) O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny”, nr 4(44).
 
16.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
17.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
 
18.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1997 r., sygn. K 18/96.
 
19.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2001 r., sygn. akt V SA 150/01 (Lex nr 78960).
 
20.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 1994 r., SA/Wr 155/94, ONSA 1995, nr 2, poz. 76.
 
21.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 1993 r., SA/Wr 780/93, ONSA 1994, nr 3, poz. 124.
 
22.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 21 września 1993 r., SA/Wr 1058/93, ONSA 1995, nr 1, poz. 8.
 
Journals System - logo
Scroll to top