PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (77-94)
Principles of the legislative technique and promulgation of resolutions by local and regional government bodies – selected problems
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an analysis of selected principles of legislative techniques in the context of resolutions promulgated by local and regional government bodies. In the first part of the article, the basic differences between acts of local law and resolutions that are internally applicable are explained; later, the article focuses on presentation of doctrine disputes related to the proposition that a resolution on the principles of the legislative technique should be absolutely observed when making local laws. My opinion in this regard matches those views of the doctrine that reject obligatory nature of such resolutions, which is not in conflict with acceptance of reasonability of application by local and regional government bodies of rules set forth in such resolutions as rules of “good law-making” rules. The next part of the article describes the most recent changes in the context of regulations in question. The conclusion of the article emphasizes the need for absolute statutory regulation of the principles and procedure of promulgation of acts of local law, which will eliminate a significant part of the errors made by local law-makers when preparing not only universally applicable resolutions but also other types of resolutions.
 
REFERENCES (22)
1.
Bałaban A., (1997) Źródła prawa w Polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy”, nr 5, ISSN 1230-5502.
 
2.
Białończyk W., (2015) Stosowanie zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego – wybrane zagadnienia, W: B. Jaworska-Dębska(red.), Dobre prawo – sprawne rządzenie, Łódź.
 
3.
Bochentyn A., (2016) [online] www.lex.pl/czytaj/-/artykul/waznezmiany-w-zasadach-techniki-prawodawczej. Bułajewski S., (2010) Konstytucyjny obowiązek ustawowego określenia zasad i trybustanowienia aktów prawa miejscowego – czy spełniony?, W: S. Bożyk, A. Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Białystok, ISBN 978-83-89620-86-6.
 
4.
Bułajewski S., (2012) Rada gminy jako organ stanowiący, W: M. Chmaj (red.), Status prawny rady gminy, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-7641-596-3.
 
5.
Ciapała J., (2000) Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 
6.
Dąbek D., (2004) Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz – Kraków, ISBN: 83-89073-41-2.
 
7.
Dąbek D., (2007) Prawo miejscowe, Warszawa, ISBN: 978-8375260878.
 
8.
Jagielski J., (1986) Prawo miejscowe, „Organizacja – Metody – Technika” 1986.
 
9.
Korczak J., (2000) Statuty jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 5, ISSN 0867-4973.
 
10.
Malisz E. Cz., (2001) Samorządowe prawo miejscowe – praktyczny komentarz, Zielona Góra.
 
11.
Prażmo-Nowomiejska R., Stobiecki E., (2001) Prawo miejscowe w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Radca Prawny”.
 
12.
Rymarz F., (1999) Problem prawa miejscowego jako przedmiot skargi konstytucyjnej, „Przegląd Sądowy”, nr 5.
 
13.
Stębelski M., (2016) Opinia prawna nt. Czy uchwała budżetowa gminy musi być stanowiona z poszanowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, [online] <https://administracja.mac.gov....>.
 
14.
Szewc A., Szewc T., (1999) Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa.
 
15.
Wronkowska S., (2004) O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny”, nr 4(44).
 
16.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
17.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
 
18.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1997 r., sygn. K 18/96.
 
19.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2001 r., sygn. akt V SA 150/01 (Lex nr 78960).
 
20.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 1994 r., SA/Wr 155/94, ONSA 1995, nr 2, poz. 76.
 
21.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 1993 r., SA/Wr 780/93, ONSA 1994, nr 3, poz. 124.
 
22.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 21 września 1993 r., SA/Wr 1058/93, ONSA 1995, nr 1, poz. 8.
 
Journals System - logo
Scroll to top