PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (95-110)
Ochrona danych osobowych w świetle uprawnień Koordynatora Służb Specjalnych i zapisów ustawy antyterrorystycznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ochrona danych osobowych została zagwarantowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 47 – każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ponadto w art. 51 Konstytucja gwarantuje pozostałe prawa, w szczególności to, iż nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Ochrona danych osobowych zawsze stoi w konflikcie z działalnością organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Im większa i bardziej skuteczna ma być ochrona, tym większa musi być ingerencja w dane osobowe. Biorąc pod uwagę wzrost zagrożeń atakami terrorystycznymi w Europie, rządzący muszą podejmować odpowiednie działania, w szczególności tworząc skuteczne służby, dając im jednocześnie odpowiednie narzędzia w postaci uprawnień zagwarantowanych w przepisach. W ramach tych działań, rząd podjął decyzję o wdrożeniu ustawy antyterrorystycznej i umocnieniu uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast w celu skoordynowania działań służb specjalnych powołano Koordynatora Służb Specjalnych.
 
REFERENCJE (13)
1.
Hoffman B. (1999), Oblicza terroryzmu, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa.
 
2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
3.
Pawłowski J. (red) (2001), Terroryzm we współczesnym świecie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzaniadanych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536).
 
6.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. 2015 poz. 1921).
 
7.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2011, Nr 225, poz. 1350).
 
8.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
 
9.
Ustawa z dnia 16 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154).
 
11.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).
 
12.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 621).
 
13.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 709).
 
Journals System - logo
Scroll to top