PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (111-124)
Rola i zadania organów administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka. Jego publiczny wymiar jest ściśle związany z niezakłóconym funkcjonowaniem i rozwojem państwa oraz zamieszkującego je społeczeństwa. Działania na rzecz bezpieczeństwa są wynikiem odpowiedzialności państwa za swoich obywateli. Zadania administracji samorządowej w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały zawarte w wielu regulacjach prawnych. Ich analiza potwierdza, że rola administracji samorządowej w tej płaszczyźnie jest bardzo ważna. Administracja samorządowa ma istotny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Filaber J. (2009). Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi). W: Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne (s. 244-262). Wrocław: Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UW.
 
2.
Kitler, W. i Skrabacz, A (2010). Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
 
3.
Kuliczkowski, M. (2016). Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa. W: Wiśniewski, B., Osierda, A. i Babiński, A. (red.). Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy: Tom II (s. 53-65). Bielsko Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej.
 
4.
Mroczko F. (2012). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 
5.
Pieprzny S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
6.
Szeląg I. (2012) Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego, e-Politikon nr 6/2013, (s.162-186). Warszawa: Uniwersytet Warszawski Ośrodek Analiz Politologicznych.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.
 
8.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz..U..2013 r. poz. 1166 j.t., ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. 2016 r. poz. 814 j.t.
 
10.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 2016 r. poz. 486 j.t.
 
11.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz.U.2015 r. poz. 355 j.t., ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 2016 r. poz. 446 j.t.
 
13.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dz. U. Nr 62, poz. 558, ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 779, ze zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top