PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (178-194)
Grandparents authority or experience and wisdom - the advantages of late adulthood
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article takes a reflection on the authority of grandparents in educating today’s youth that more than ever needs worthy role models. Considerations starts with a brief introduction of the topic of the attributes of older people, who, because of his age, characterized by wisdom, experience in life guided by the timeless values: goodness, beauty and truth. Because the educational authority should particularly clearly profess the same values, the elderly, the host role of grandparents, without a doubt, should become such a person for their grandchildren. In the subsequent parts of the article are proposals to understand the concept of authority, then presents an analysis of the specific personality of older people taking up the role of grandparents, which may constitute authority for their grandchildren. The text was completed a short summary and conclusions, which clearly show the need to take the authority of his grandparents, who are role models for today’s young people in the current difficult social reality
 
REFERENCES (31)
1.
Bakalarczyk R. (2011). Ubóstwo wśród ludzi starszych. W: M. Syska (red.). Z godnością w jesień życia ( s. 7-19). Wrocław – Warszawa: Wyd. OMS im. F. Lassalle’a.
 
2.
Bartel S. (1999). Autorytet rodzicielski. W: E. Ozorowski (red.). Słownik małżeństwa i rodziny (s. 31-32). Warszawa – Łomianki: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Fundacja Pomoc Rodzinie.
 
3.
Breś A. (2012). Wychowanie do wartości strategią obrony życia młodych osób. W: S. Ćmiel (red.). Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka (s.435-456). Józefów: Wyd. WSGE.
 
4.
Chałas K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I. Lublin-Kielce: Wyd. Jedność.
 
5.
Chodkowska M. Realizacja ról dziadków w rodzinach polskich tradycyjnych i współczesnych. Pozyskano [20.05.2013]: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/....
 
6.
Czerniawska O. (2011). Nowe drogi w andragogice i gerontologii. Łódź: Wyd. AHE w Łodzi.
 
7.
Dyczewski L.(1994). Rodzina. Społeczeństwo. Państwo. Lublin: Wyd. KUL.
 
8.
Dziewiecki M. (2002). Wychowanie w dobie ponowoczesności. Kielce: Wyd. Jedność.
 
9.
Erazmus E. (2012). Dylematy w wychowaniu: wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku… . Journal of Modern Science, tom 1/12, s. 35-103.
 
10.
Halicka M. (2008). Dostęp osób starszych do edukacji. W: B. Szatur-Jaworska (red.). Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań (s. 111-114).Warszawa: Wyd. Biuletyn RPO.
 
11.
Jan Paweł II. (1999). List do osób w podeszłym wieku. Poznań-Warszawa: Wyd. Pallottinum.
 
12.
Jan Paweł II. (2002). Orędzie do Światowego Zebrania poświęconego sprawie starzenia się ludności. W: Nauczanie Papieskie, t. V (s. 224-225). Poznań-Warszawa: Wyd. Pallottinum.
 
13.
Jan Paweł II. (1986). W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na Krzyżu. Przemówienie do ludzi starych w Monachium, 19 listopada 1980 r. Poznań-Warszawa: Wyd. Pallottinum.
 
14.
Kozłowski W., Matczak E. (2012). Zawód dla mojego dziecka: aspiracje rodziców). Journal of Modern Science, tom 2/13, s. 49-58.
 
15.
Kułaczkowski J. (2006). Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka. Studia Warmińskie nr XLIII, s. 237-244.
 
16.
Nowak M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Łobocki M. (2009). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wyd. Impuls.
 
18.
Okoń W. (2007). Nowy Słownik Pedagogiczny (s.37-38). Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 
19.
Papieska Rada Do Spraw Świeckich (1999). Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie. Kraków: Wyd. Pijarów.
 
20.
Pikuła N., Kobierska R. (2009). Determinanty biologicznego procesu starzenia. Medi nr 4, s. 35-38.
 
21.
Sendyk M. (2010). Osoby starsze w roli dziadków. W: A. Nowicka (red.). Wybrane problemy osób starszych (s. 151-159). Kraków: Wyd. Impuls.
 
22.
Skura J. (2009). Dialog pokoleń. Wychowawca nr 2, 12/2009. Pozyskano [18.06.2013], http://www.wychowawca.pl/miesi....
 
23.
Stefaniak – Hrycko A. (2011). Międzypokoleniowy transfer wiedzy. W: A. Fabiś, M. Muszyński (red.). Społeczne wymiary starzenia się (s. 33-47). Bielsko – Biała: Wyd. Wyższa Szkoła Administracji.
 
24.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Aspra-Jr.
 
25.
Szarota Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
26.
Szymczyk L. (2010). Rodzina jako wartość w wychowaniu dzieci w wieku.
 
27.
przedszkolnym. W: M. E. Ruszel (red.). Rodzina. Wartości. Przemiany (s. 71-83). Stalowa Wola – Rzeszów: Wyd. Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli.
 
28.
Wiśniewska - Roszkowska K. (1989). Starość jako zadanie. Warszawa: Wyd. Pax.
 
29.
Wolski K. (1999). Autorytet. W: E. Ozorowski (red.). Słownik małżeństwa i rodziny (s. 30-31). Warszawa – Łomianki: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Fundacja Pomoc Rodzinie.
 
30.
Zminy J. (2012). Nowe wyzwania wychowawcze. Pozyskano [15.05.2013], http://pedkat.pl/index.php/251....
 
31.
Zminy J. (2012). Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?. Pozyskano [20.05.2013 ]: http://pedkat.pl/index.php/251....
 
Journals System - logo
Scroll to top