PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (111-134)
Obstacles to the development of local government in Poland from the perspective of 25 years of its functioning
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present and analyse the most significant obstacles related to the functioning of local government. The article is divided into three parts. In the first part the authors present the requirements of the functioning of local government units, with particular focus on legal regulations which constitute the basis of the functioning of local government in Poland. The second part is devoted to the analysis of the most important so-called system obstacles which hinder the development of all local government units, i.e. insufficient funds, poorly prepared administrative and managerial personnel, limited participation of citizens in the performance of tasks. The third part presents the conclusions
 
REFERENCES (55)
1.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. a Rzeczpospolita Polska ratyfikowała tą umowę międzynarodową w dniu 26 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607). Oświadczenie rządowe o ratyfikowaniu EKSL opublikowano dnia 25 listopada 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 608),.
 
2.
Europejska Karta Samorządu Regionalnego przyjętej przez IV sesję Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych która odbyła się w dniach 3-5 czerwca 1997 r. w Strasburgu,.
 
3.
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.),.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. Zm.),.
 
5.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95),.
 
6.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tj. z późn. zm.),.
 
7.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 tj. z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm., obecnie Dz. U. z 2013 r., poz. 595 tj. z późn. zm.),.
 
9.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm., obecnie Dz. U. z 2013 r., poz. 596 tj. z późn. zm.),.
 
10.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 706 z późn. zm.),.
 
11.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.),.
 
12.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm., obecnie Dz. U. 2015, poz. 513 tj. z późn. zm.),.
 
13.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),.
 
14.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. Obecnie Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 tj. z późn. zm.),.
 
15.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 października 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1038/12, CBOSA.
 
16.
Bober J., Hauser J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Felicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, T. I, Kraków 2013,.
 
17.
Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Gminne rady seniorów w praktyce. Wybrane zagadnienia, Nowy Sącz 2014,.
 
18.
Dolnicki B., Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim? ST 1994, nr 9, s. 16.
 
19.
Dolnicki B. (red.), Gumińska - Pawlic J., Martysz C., Cybulska R., Faruga A., Jagoda J., Marekwia A., Wierzbica A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer 2012,.
 
20.
Gilowska Z., Płoskonka J., Prutis S., Stec M., Wysocka E., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, ST 1997, nr 8-9,.
 
21.
Gonet W., Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer 2011,.
 
22.
Informacja o wynikach kontroli NIK, Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku, (nr Ew. 206/2014/P/14/005/KAP), Warszawa 2015 r.,.
 
23.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wyd. 3, LexisNexis 2004,.
 
24.
Kamińska W. (red.), Hefner K. (red.), Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK 2011, nr 140,.
 
25.
Kallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z. (red.), Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Wyd. 1, LexisNexis 2002,.
 
26.
Kieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejska Kartą Samorządu Terytorialnego, ST 1998, nr 9,.
 
27.
Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003,.
 
28.
Lipowicz I., Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, ST 1991, nr 11-12,.
 
29.
Lipowicz I., Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji, Przegląd Sejmowy 2007, nr 4,.
 
30.
Miemiec W., EKST jako zespół gwarancji zabezpieczających samodzielność finansową gmin – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, ST 1997, nr 10,.
 
31.
Niewiadomski Z., Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, ST 1992, nr 11,.
 
32.
Niewiadomski Z. (red.), Siemiński W., Sosnowski P., Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, 2001,.
 
33.
Niewiadomski Z. (red.), Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne, Wyd. 1, LexisNexis 2005,.
 
34.
Suwaj J. P. (red.), Kijowski R. D. (red.), Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2009,.
 
35.
Szanse i bariery rozwoju samorządności, Raport opracowany przez Prof. J. Regulskiego przy współpracy M. Wojdy i P. Modrzewskiego, Warszawa 2010,.
 
37.
Szewc T., Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, PiP 2002, nr 9,.
 
38.
Szewc T., Charakterystyka Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, ST 2003, nr 1-2,.
 
39.
Bankructwo gminy, „Przegląd” z dnia 19 kwiecień 2004 r. – (http://www.tygodnikprzeglad.pl...) – dostęp z 21.09.2015 r.;.
 
40.
Brzozie – jak trzyma się gmina, która miała zbankrutować? „Gazeta Pomorska” (http://www.pomorska.pl/publicy...) – dostęp z 21.09.2015 r.;.
 
41.
Czy dojdzie do bankructwa gminy, „Rzeczpospolita” (http://prawo.rp.pl/artykul/122...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
42.
Gmina Ostrowice może zostać zlikwidowana. Wszystko przez ogromne długi, „Polska” (http://www.polskatimes.pl/arty...) – dostęp 21.09.2015 r.
 
43.
Gmina Rewal na skraju bankructwa? „Kurier Gryficki” (http://gloszwybrzeza.pl/?p=145...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
44.
Kandydaci na bankrutów - coraz ich więcej. Wałbrzych, Słupsk, Chełm..., niezalezna.pl 21.09.2015 r. (http://niezalezna.pl/71082-kan...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.
 
45.
Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region (http://wyborcza.
 
46.
pl/1,76842,15765606,Mazowsze_z_komornikiem_na_kontach__Marszalek_Struzik_.html#ixzz3mMvZHeej) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.
 
47.
Polska bankrutuje po kawałku? Komornik zajął gminę Rewal. Wpadnie też do premiera? (http://parezja.pl/polska-bankr...) a także (http://wpolityce.pl/polityka/1...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
48.
Rekordowy dług Mazowsza: 2 miliardy złotych (http://tvnwarszawa.tvn24.pl/in...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
49.
Skandal w magistracie, Rzeczpospolita z 21 stycznia 2008 r. (http://www.rp.pl/artykul/85648... – dostęp z 21.09.2015 r.).
 
50.
Słupsk na skraju bankructwa. Prezydent Biedroń prosi premier Kopacz o pomoc finansową, (http://polska.newsweek.pl/ile-..., artykuly,365365,1.html) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
51.
Słupsk znalazł się w czołówce najbardziej zadłużonych (http://www.gp24.pl/wiadomosci/... – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
52.
Sprawdź, które z naszych gmin najwięcej wydają na administrację i mają największe długi(http://szczecin.wyborcza.pl/sz...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.
 
53.
Województwo mazowieckie na skraju bankructwa? (http://wiadomosci.onet.pl/wars...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
54.
Zadłużenie gmin i miast naszego regionu [Ranking] (http://gryf24.pl/2014/09/25/za...) – dostęp z dnia 21.09.2015 r.;.
 
55.
Zniknęła kasa, zniknął wójt, (http://polska.newsweek.pl/znik...) – dostęp z 21.09.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top