PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (611-627)
Economic security of a country
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
„For 40 years we have hold the military definition of national security. And a national security is the economic problem. Who loses the soil and forests -will soon lose production capacity.” Seeking answers to the question: which issues(goals)are more important? We should realize, that the most important is the urgency or the rank of a certain aspect during the implementation of interests or because of the country’s issue in a given situation and at the moment. Today, the country’s security is linked with a wide range of needs, among other things, such as: survival, existence, prosperity and similar. Values, which the definition of security refers to, are derived from human needs and the needs of societies. They are reflected in their efforts, and which in turn are formulated in the form of the reason of state, and the supreme values and vital interests. Needs, tha tare related to economic security, are objective in nature. However, actions which seek to satisfy them mainly depend on the subjective perception of these needs and on the assessment of their status, as well as the selection of measures, that are used to satisfy them
 
REFERENCES (14)
1.
Balcerowicz B., Obrona państwa średniego, AON, Warszawa 1997.
 
2.
Ciborowski L., Analiza zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe AON” 1993, nr 3(12).
 
3.
Cieślarczyk M., Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności, rozprawa habilitacyjna, AON, Warszawa 1998 Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, red. A.D. Rotfeld, PWN, Warszawa 1986.
 
4.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 1996.
 
5.
Hitch C. J., McKean R. N., Ekonomika obrony w erze jądrowej, Wyd. MON, Warszawa 1965.
 
6.
Lubbe A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 4.
 
7.
Majchrzak F., Bezpieczeństwo ekonomiczne a teoria wojny gospodarczej, [w:] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
8.
Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód–Zachód, PISM, Warszawa1990.
 
9.
Nye J.S., Kollektive wirtschaftliche Sicherheit, „Europa Archiv” 1974, nr 19.
 
10.
Raport o stanie świata – wywiad z Lesterem Brownem, „Ameryka”, Wiosna 1990, s. 11.
 
11.
Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statunascendi, PISM, Warszawa 1990.
 
12.
Świniarski J., Ekonomia wojenna i ekonomia pokojowa w systemie ogólnej teorii bezpieczeństwa, [w:] Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice, Materiały sympozjum, AON, Warszawa 1998.
 
13.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. ULMAK, Warszawa– Pruszków 1997.
 
14.
Zieliński R., Kierowanie gospodarką socjalistyczną w świetle teorii bezpieczeństwa ekonomicznego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, red. Z. Kolodziejak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
 
Journals System - logo
Scroll to top