PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
I. Rola państw Grupy Wyszehradzkiej w kształtowaniu bezpieczeństwa
Information security as a target of terrorist attack
Krzysztof Liderman, Andrzej Malik
17-27
II. Bezpieczeństwo wewnętrzne w perspektywie międzynarodowej
Terrorism and the state
Ryszard Jakubczak
149-166
III. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej – problemy i instytucje
243-255
329-353
405-417
Threats from extremist groups
Elżbieta Szafrańska, Jerzy Szafrański
491-517
IV. Modele organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
Police sciences in the system of security sciences
Jaroslav Holomek, Viktor Porada, Květoň Holcr
537-552
A model of rescue undertaking system in case of mass events
Edward Kołodziński, Robert Ropiak, Łukasz Tomczyk
593-607
611-627
 
REFERENCES (14)
1.
Balcerowicz B., Obrona państwa średniego, AON, Warszawa 1997.
 
2.
Ciborowski L., Analiza zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe AON” 1993, nr 3(12).
 
3.
Cieślarczyk M., Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności, rozprawa habilitacyjna, AON, Warszawa 1998 Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, red. A.D. Rotfeld,PWN, Warszawa 1986.
 
4.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 1996.
 
5.
Hitch C. J., McKean R. N., Ekonomika obrony w erze jądrowej, Wyd. MON, Warszawa 1965.
 
6.
Lubbe A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 4.
 
7.
Majchrzak F., Bezpieczeństwo ekonomiczne a teoria wojny gospodarczej, [w:] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
8.
Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód– Zachód, PISM, Warszawa1990.
 
9.
Nye J.S., Kollektive wirtschaftliche Sicherheit, „Europa Archiv” 1974, nr 19.
 
10.
Raport o stanie świata – wywiad z Lesterem Brownem, „Ameryka”, Wiosna 1990, s. 11.
 
11.
Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statunascendi, PISM, Warszawa 1990.
 
12.
Świniarski J., Ekonomia wojenna i ekonomia pokojowa w systemie ogólnej teorii bezpieczeństwa, [w:] Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice, Materiały sympozjum, AON, Warszawa 1998.
 
13.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. ULMAK, Warszawa– Pruszków 1997.
 
14.
Zieliński R., Kierowanie gospodarką socjalistyczną w świetle teorii bezpieczeństwa ekonomicznego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, red. Z. Kolodziejak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
 
Journals System - logo
Scroll to top