PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (329-353)
Vocational training of police officers in the assessment of the participants
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main subject matter of this paper is an assessment of effectiveness of the professional trainings held by Police officers. The study was concentrated on the Police officers training process in terms of its effectiveness and satisfaction of officers resulting from trainings. It was decided to learn if participation in the trainings is seen by policemen in the categories of benefits and satisfaction or in the categories of loss and no satisfaction. The diagnostic poll method was applied in the study, combined with use of the survey technique. The main tool was the poll questionnaire. The area of the study were two Police units: Polish Central Bureau of Investigation and Metropolitan Police Headquarters. The study covered 724 Police officers participating in different types of training events organized in the line of the professional development. The study facilitated concluding that the trainings meet expectations of most of the respondents, are organized according to a high standard and are useful in the continued service It results from the study that the general appraisal of the system of trainings for the Police officers is positive. Participation in the trainings, in particular in those with the prevalent practical classes, is conductive to effectiveness of the work. And the very participation in the trainings and the acquired new skills affect positively the decisions of superiors taken on professional promotions. Acquired knowledge is conductive also to development of professional interests and planning of the continued carrier. This is of effect on the declared will 330 | WSGE of participation in the next trainings, and on the continued growth of one’s knowledge. Participation in the training affects positively both the professional work and the motivation and satisfaction from work.
 
REFERENCES (19)
1.
Wujek T., (1970), Oświata dorosłych w Anglii. Na tle problematyki dalszego kształcenia, Warszawa.
 
2.
R. Livingstone (1947), Oświata przyszłości, Warszawa.
 
3.
Sapii-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (1997), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Toruń.
 
4.
Krzywicki, L., (1902), Systemy wykształcenia i o wykształceniu ogólnym, [w:] Poradnik dla samouków, Heflich A., Michalski S. (red.) Warszawa.
 
5.
Orsza H. [H. Radlińska] (1912), Początki pracy oświatowej w Polsce, [w:] Praca oświatowa, Warszaw.
 
6.
Radlińska H., (1947), Oświata dorosłych, Warszawa.
 
7.
Antosz A., (2007), Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa: Studium pedagogiczne, Warszawa.
 
8.
Półturzycki, J., (1999), Edukacja dorosłych za granicą, Toruń.
 
9.
Hely A.S., (1962), New Trends in Adult Education. From Elsinore to Montreal, Paris.
 
10.
Lengrand, P., (1995), Obszary permanentnej samoedukacji, Warszawa.
 
11.
Lengrand, P., (ed.), (1986), Areas of Learning Basie to Lifelong Education. UNESCO Institute for Education and Pergamon Press, Oxford.
 
12.
Turos, L., (2004), Andragogika Ogólna, Warszawa.
 
13.
Turos, L., (2007), Andragogika pracy, Warszawa.
 
14.
Aleksander, T. (2008), Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom.
 
15.
Lubina, E., (2006), Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości społecznej i kulturowej, E-mentor nr 3(17).
 
16.
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Dziennik Ustaw 2007 nr 126 poz. 877.
 
17.
Rolka, A., Przygotowanie kadry policyjnej do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Józefów.
 
18.
Szafrańska, E., Szafrański, J., Zagrożenia ze strony ugrupowań ekstremistycznych [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Józefów.
 
19.
Lubina, E., (2008), Doskonalenie pracowników administracji publicznej - specyfika, potrzeby i perspektyw, Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, t.1(4).
 
Journals System - logo
Scroll to top