PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (329-353)
Szkolenia zawodowe funkcjonariuszy policji w ocenie ich uczestników
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (19)
1.
Wujek T., (1970), Oświata dorosłych w Anglii. Na tle problematyki dalszego kształcenia, Warszawa.
 
2.
R. Livingstone (1947), Oświata przyszłości, Warszawa.
 
3.
Sapii-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (1997), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Toruń.
 
4.
Krzywicki, L., (1902), Systemy wykształcenia i o wykształceniu ogólnym, [w:] Poradnik dla samouków, Heflich A., Michalski S. (red.) Warszawa.
 
5.
Orsza H. [H. Radlińska] (1912), Początki pracy oświatowej w Polsce, [w:] Praca oświatowa, Warszaw.
 
6.
Radlińska H., (1947), Oświata dorosłych, Warszawa.
 
7.
Antosz A., (2007), Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa: Studium pedagogiczne, Warszawa.
 
8.
Półturzycki, J., (1999), Edukacja dorosłych za granicą, Toruń.
 
9.
Hely A.S., (1962), New Trends in Adult Education. From Elsinore to Montreal, Paris.
 
10.
Lengrand, P., (1995), Obszary permanentnej samoedukacji, Warszawa.
 
11.
Lengrand, P., (ed.), (1986), Areas of Learning Basie to Lifelong Education. UNESCO Institute for Education and Pergamon Press, Oxford.
 
12.
Turos, L., (2004), Andragogika Ogólna, Warszawa.
 
13.
Turos, L., (2007), Andragogika pracy, Warszawa.
 
14.
Aleksander, T. (2008), Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom.
 
15.
Lubina, E., (2006), Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości społecznej i kulturowej, E-mentor nr 3(17).
 
16.
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Dziennik Ustaw 2007 nr 126 poz. 877.
 
17.
Rolka, A., Przygotowanie kadry policyjnej do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Józefów.
 
18.
Szafrańska, E., Szafrański, J., Zagrożenia ze strony ugrupowań ekstremistycznych [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Józefów.
 
19.
Lubina, E., (2008), Doskonalenie pracowników administracji publicznej - specyfika, potrzeby i perspektyw, Journal of Modern Science, Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, t.1(4).
 
Journals System - logo
Scroll to top