PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. Rola państw Grupy Wyszehradzkiej w kształtowaniu bezpieczeństwa
17-27
II. Bezpieczeństwo wewnętrzne w perspektywie międzynarodowej
Terroryzm a państwo
Ryszard Jakubczak
149-166
III. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej – problemy i instytucje
Szkolenia zawodowe funkcjonariuszy policji w ocenie ich uczestników
Krzysztof Dziurzyński, Krzysztof Szandecki
329-353
Zagrożenia ze strony ugrupowań ekstremistycznych
Elżbieta Szafrańska, Jerzy Szafrański
491-517
IV. Modele organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
Police sciences in the system of security sciences
Jaroslav Holomek, Viktor Porada, Květoň Holcr
537-552
593-607
611-627
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo, zgodnie z definicją i potocznym sposobem rozumienia tego pojęcia, utożsamiane było przez długi czas ze stanem gwarantującym pewność istnienia i przetrwania. Obecnie pogląd taki jest kwestionowany jako zbyt wąski czy też konserwatywny. W nowym ujęciu bezpieczeństwo oznaczać ma nie tylko gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu, ale także swobodę jego rozwoju. Współczesna próba ponownej interpretacji pojęcia bezpieczeństwa jest bardzo skromnym, ale niezmiernie symptomatycznym świadectwem wzrostu zainteresowania tą problematyką. W nurt ten wpisują się również zainteresowania pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, w strukturze której powołano Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego. Ważnym impulsem dla rozwoju tych badań było też nawiązanie ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, mającej bogate doświadczenie i znaczący dorobek w rozwijaniu przedmiotowej problematyki. Oddawany do rąk Czytelników zbiór artykułów jest materialnym rezultatem zarówno badań własnych pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, jak i ośrodków z nią współpracujących. W podstawowej części zostały one przygotowane w związku z IV międzynarodową konferencją poświęconą problematyce bezpieczeństwa, zorganizowaną 21 listopada 2011 r. we współpracy ze wspomnianą Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Konferencje te od momentu ich zainaugurowania cieszą się dużym zainteresowaniem. Co roku wskazywany jest też nieco odmienny obszar podstawowych zainteresowań. W 2011 r. uczyniono nim działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej.
 
REFERENCJE (14)
1.
Balcerowicz B., Obrona państwa średniego, AON, Warszawa 1997.
 
2.
Ciborowski L., Analiza zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe AON” 1993, nr 3(12).
 
3.
Cieślarczyk M., Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności, rozprawa habilitacyjna, AON, Warszawa 1998 Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, red. A.D. Rotfeld,PWN, Warszawa 1986.
 
4.
Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 1996.
 
5.
Hitch C. J., McKean R. N., Ekonomika obrony w erze jądrowej, Wyd. MON, Warszawa 1965.
 
6.
Lubbe A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 4.
 
7.
Majchrzak F., Bezpieczeństwo ekonomiczne a teoria wojny gospodarczej, [w:] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
8.
Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód– Zachód, PISM, Warszawa1990.
 
9.
Nye J.S., Kollektive wirtschaftliche Sicherheit, „Europa Archiv” 1974, nr 19.
 
10.
Raport o stanie świata – wywiad z Lesterem Brownem, „Ameryka”, Wiosna 1990, s. 11.
 
11.
Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statunascendi, PISM, Warszawa 1990.
 
12.
Świniarski J., Ekonomia wojenna i ekonomia pokojowa w systemie ogólnej teorii bezpieczeństwa, [w:] Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice, Materiały sympozjum, AON, Warszawa 1998.
 
13.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. ULMAK, Warszawa– Pruszków 1997.
 
14.
Zieliński R., Kierowanie gospodarką socjalistyczną w świetle teorii bezpieczeństwa ekonomicznego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, red. Z. Kolodziejak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
 
Journals System - logo
Scroll to top