PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (59-67)
Strategy in Visegrad Group’s Countries
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (18)
1.
DANICS Š. 2007. Bezpečnostní politika. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. ISBN 978-80-7251-263-8.
 
2.
HOREMUŽ M. 2009.Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.
 
3.
– regionálna bezpečnostná organizácia alebo nástroj ruského vplyvu v postsovietskom priestore? In: Bezpečnostné fórum 09. Zborníkpríspevkov z vedeckej konferencie, Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-790-7 s. 180-187.
 
4.
HOSCHEKOVÁ D.: Kultúrne, etnické a náboženské faktory vzniku konfliktov. In: Bezpečnostné fórum´11 - Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0136-3, s. 86-89.
 
5.
HUSENICOVÁ L. 2009. Regionálna bezpečnosť v réžii regionálnych organizácií. In: Bezpečnostné fórum ’09. FPVaMV UMB, Banská Bystrica 2009. ISBN 978-80-8083-790-7, s. 163 – 171.
 
6.
IVANČÍK R. 2011. National and International Security in a TimeofGlobalization and FinancialCrisis. In: Science and Military,.
 
7.
2011, roč. 6, č. 1, s. 5-16. ISSN 1336-8885.
 
8.
JANOŠEC J. BRABCOVÁ, M. 2011. Co je nového v aktualizované bezpečnostní strategii České republiky 2011. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011. Liptovský Mikuláš: Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011 ISBN 978-80-8040-429-1, s. 112-125.
 
9.
KALICKÝ J. 2006. Filozoficko-konceptuálny rámec zrodu zahraničnej politiky USA. In: INTERPOLIS 06.Banská Bystrica:.
 
10.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, 2006. ISBN 978-80-8083-376-6, s.83-91.
 
11.
KAZANSKÝ R. 2002. Európa národov - národ v Európe In: Európa medzi identitou a integritou : Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. ISBN 80-8068-110-4, s. 68-74.
 
12.
MACEJÁK Š., PEŠOUT, I. 2008. Regionálna politika Európskej únie. In Politiky Európskej únie: teória, história, prax a perspektíva. Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-551-4, s. 121-140.
 
13.
NEČAS P., KELEMEN, M. 2010.War on insecurity: callingforeffectivestrategy!Kiev: The Center ofEducationalLiterature, 2010. 157 s. ISBN 978-611-01-0023-6.
 
14.
ŠIMÁK L. akol. 2006. Terminologický slovník krízového riadenia. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2006, 44 s. ISBN 80-88829-75-5. [on-line]. Dostupné na internete: http://fsi.uniza.sk/kkm/publik....
 
15.
TEREM P. 2008.Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku.
 
16.
Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2008. 292 s. ISBN 978-80-8083-531- 6.
 
17.
ZAPLATINSKII V., M. 2009. Polimovnijtlumačnijslovnik z bezpeki. Kyjev – Liptovsky Mikuláš : Vidavnictvo „Centručbovojliteraturi“, 2009. 122 s. IBN978-911-01-0002-1.
 
18.
ŽÍDEK R. 2008. Teória stratégie v systémovom prostredí. Liptovský Mikuláš : Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2008. 119 s. ISBN 978-80-8040-353-9.
 
Journals System - logo
Scroll to top