PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (59-67)
Strategy in Visegrad Group’s Countries
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research in a field of security is a multidisciplinary area. Security issues are extended into other disciplines and security is therefore an interdisciplinary problem. Furthermore the internal division of international security concept is an important issue that needs to be taken into account where research on strategy and state documents through which the state implements a safety issue is included. Ensuring the safety of the nation’s population is the most important responsibility of the state, the key document where a fundamental and conceptual security policy of state is defined is a Security Strategy This document is based on a comprehensive notion of security, on the defined values that state wants to protect, on the identification of the vital and peripheral interests of a state., All V4 countries are trying to ensure the greatest possible sense of security for their citizens, they are addressing not only safety issues but in many cases the stability and economic success of the country. To ensures these objectives are all countries rely greatly on whether its membership in the European Union or the North Atlantic Alliance, which helped them acquire a sense of security guaranteed by the collective defense.
 
REFERENCES (18)
1.
DANICS Š. 2007. Bezpečnostní politika. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. ISBN 978-80-7251-263-8.
 
2.
HOREMUŽ M. 2009.Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.
 
3.
– regionálna bezpečnostná organizácia alebo nástroj ruského vplyvu v postsovietskom priestore? In: Bezpečnostné fórum 09. Zborníkpríspevkov z vedeckej konferencie, Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-790-7 s. 180-187.
 
4.
HOSCHEKOVÁ D.: Kultúrne, etnické a náboženské faktory vzniku konfliktov. In: Bezpečnostné fórum´11 - Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0136-3, s. 86-89.
 
5.
HUSENICOVÁ L. 2009. Regionálna bezpečnosť v réžii regionálnych organizácií. In: Bezpečnostné fórum ’09. FPVaMV UMB, Banská Bystrica 2009. ISBN 978-80-8083-790-7, s. 163 – 171.
 
6.
IVANČÍK R. 2011. National and International Security in a TimeofGlobalization and FinancialCrisis. In: Science and Military,.
 
7.
2011, roč. 6, č. 1, s. 5-16. ISSN 1336-8885.
 
8.
JANOŠEC J. BRABCOVÁ, M. 2011. Co je nového v aktualizované bezpečnostní strategii České republiky 2011. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011. Liptovský Mikuláš: Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011 ISBN 978-80-8040-429-1, s. 112-125.
 
9.
KALICKÝ J. 2006. Filozoficko-konceptuálny rámec zrodu zahraničnej politiky USA. In: INTERPOLIS 06.Banská Bystrica:.
 
10.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, 2006. ISBN 978-80-8083-376-6, s.83-91.
 
11.
KAZANSKÝ R. 2002. Európa národov - národ v Európe In: Európa medzi identitou a integritou : Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. ISBN 80-8068-110-4, s. 68-74.
 
12.
MACEJÁK Š., PEŠOUT, I. 2008. Regionálna politika Európskej únie. In Politiky Európskej únie: teória, história, prax a perspektíva. Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-551-4, s. 121-140.
 
13.
NEČAS P., KELEMEN, M. 2010.War on insecurity: callingforeffectivestrategy!Kiev: The Center ofEducationalLiterature, 2010. 157 s. ISBN 978-611-01-0023-6.
 
14.
ŠIMÁK L. akol. 2006. Terminologický slovník krízového riadenia. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2006, 44 s. ISBN 80-88829-75-5. [on-line]. Dostupné na internete: http://fsi.uniza.sk/kkm/publik....
 
15.
TEREM P. 2008.Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku.
 
16.
Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2008. 292 s. ISBN 978-80-8083-531- 6.
 
17.
ZAPLATINSKII V., M. 2009. Polimovnijtlumačnijslovnik z bezpeki. Kyjev – Liptovsky Mikuláš : Vidavnictvo „Centručbovojliteraturi“, 2009. 122 s. IBN978-911-01-0002-1.
 
18.
ŽÍDEK R. 2008. Teória stratégie v systémovom prostredí. Liptovský Mikuláš : Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2008. 119 s. ISBN 978-80-8040-353-9.
 
Journals System - logo
Scroll to top