PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (369-382)
Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie bezpieczeństwa państwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (20)
1.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 
2.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.
 
3.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Dz. U. z 1952 r. Nr 33 poz. 232.
 
4.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej, Dz. U. z 1989 r. Nr 19, poz. 101.
 
5.
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. z 1990 r. Nr 67, poz. 397.
 
6.
Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 336.
 
7.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. n426.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
9.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416.
 
10.
Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r.Nr 156, poz. 1301 ze zm.
 
11.
Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 
13.
Witkowski, Z. (1987). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935, Poznań.
 
14.
Komarnicki, W. (2008). Polski prawo polityczne [geneza i system], Warszawa.
 
15.
Zwierzchowski, E. (2005). Prezydent i Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy, nr 2.
 
16.
Słomka, T. (2005). Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa.
 
17.
Garlicki, L. (2010). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 
18.
Sarnecki, P. (1999). Rozdział V „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”, komentarz do art. 135 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 
19.
Prokop, K., (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok.
 
20.
Skrzydło, W. (1997). Polskie prawo konstytucyjne, Lublin.
 
Journals System - logo
Scroll to top