PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (369-382)
The powers of the President of the Republic of Poland in a scope of national security
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article deals with the powers of the President of the Republic of Poland of national security. The author briefly characterized the political position and the powers of the President in the early period of the State, that is in the Interbellum, with a particular emphasis on the scope of powers on national security. The article focuses primarily on the existing powers of the President on national security. Attention was drawn to the fact that the President in accordance with the Constitution of the Republic of Poland from 1997, shall ensure observance of the Constitution, safeguard the sovereignty and security of the State as well as the inviolability and integrity of its territory. It was emphasised that in time of peace, in a normal political situation the specific powers of the President come down to personal decision making. The role of the President increases in a case of national security threat; when the powers of the President related to the states of emergency should be considered especially. Among the Presidential powers in case of external threat to the country a state of war must be mentioned. Based on Article 230 of the Constitution of the Republic of Poland the President has the power, at the request of the Council of Ministers, to introduce, in the case of threats to the constitutional government of the State, public security or public order, for a specified period, no longer than 90 days, in the state of emergency on a part or the whole territory of the State.
 
REFERENCES (20)
1.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 
2.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.
 
3.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Dz. U. z 1952 r. Nr 33 poz. 232.
 
4.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej, Dz. U. z 1989 r. Nr 19, poz. 101.
 
5.
Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. z 1990 r. Nr 67, poz. 397.
 
6.
Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 336.
 
7.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. n426.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
9.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416.
 
10.
Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r.Nr 156, poz. 1301 ze zm.
 
11.
Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 
13.
Witkowski, Z. (1987). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935, Poznań.
 
14.
Komarnicki, W. (2008). Polski prawo polityczne [geneza i system], Warszawa.
 
15.
Zwierzchowski, E. (2005). Prezydent i Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy, nr 2.
 
16.
Słomka, T. (2005). Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa.
 
17.
Garlicki, L. (2010). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 
18.
Sarnecki, P. (1999). Rozdział V „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”, komentarz do art. 135 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 
19.
Prokop, K., (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok.
 
20.
Skrzydło, W. (1997). Polskie prawo konstytucyjne, Lublin.
 
Journals System - logo
Scroll to top