PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (281-307)
Uregulowania antykorupcyjne w świetle Kodeksu Wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (17)
1.
Chmaj M., (2008), Nadzór organów państwa nad finansowaniem partii npolitycznych, [w:] Jawność i kontrola, pod. red. J. Zbieranka, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
2.
Jackowska A., (2008), Subwencje budżetowe dla partii politycznych-kwoty i tendencje, [w:] Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Jackowska. A., Zbieranek J., (2008), Społeczna kontrola finansowania partii politycznych, [w:] Jawność i kontrola, pod. red. J. Zbieranka, , Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
4.
Marek A., (2010), Komentarz do art. 250a Kodeksu karnego, system prawny LEX.
 
5.
Olejniczak D., Cieślik Z., Fryźlewicz M., Kurkiewicz A., Nowakowski M., (2004), Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2(2) IV-VI 2004, , Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
6.
Komunikat z badań (2010), Opinia publiczna o korupcji i lobbingu, Warszawa CBOS.
 
7.
Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r. Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 533 z późń. zm.
 
8.
Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857.
 
9.
Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 857 z późn. zm.
 
10.
Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002r., Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz.984.
 
11.
Ustawa z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679, z 2004r., Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r., Nr 157, poz. 1314).
 
12.
Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990 r., Dz. U. z 1990r., Nr 67, poz.98.
 
13.
Ustawa z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości, Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694.
 
14.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2010r., Kodeks wyborczy, Dz. U z 2011r., Nr.21, poz. 134.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003r., w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczną, Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 118.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003r., w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, Dz. U. z 2003r., Nr 33, poz. 269.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r., w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym, Dz. U. z 2003r., Nr 33, poz. 267.
 
Journals System - logo
Scroll to top