PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (281-307)
Anti – corruption legislation in the light of the Electoral Code and the Law on Political Parties
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted was regulated defining political finance. The author pointed out that, a manifestation of political corruption is the area of political finance, including the violation of the provision of financial resources allocated to the activities of political parties, as well as making illegal contributions to the electoral committees. According to the author between business and politics are located temptation to influence the business of parliament and representatives of executive authorities - known as corruption. Political activity results in the need to dispose of the money. The article claimed that the legislature included provisions on criminal offenses of political corruption (in the light of the Law on Political Parties and the Electoral Code) refer primarily to the penalties of financial terms. Sporadic or reduce the penalty provided for imprisonment. In addition, noted that most of the provisions refers to the sanctions for inappropriate financial record keeping and financial reporting area. Presented by the author of the regulations affecting the issues related to the unlawful transfer of political parties (politicians) funds, which is extremely important in making the investigations by the authorities responsible for combating corrupt practices and transparency in the functioning of the state.
 
REFERENCES (17)
1.
Chmaj M., (2008), Nadzór organów państwa nad finansowaniem partii npolitycznych, [w:] Jawność i kontrola, pod. red. J. Zbieranka, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
2.
Jackowska A., (2008), Subwencje budżetowe dla partii politycznych-kwoty i tendencje, [w:] Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Jackowska. A., Zbieranek J., (2008), Społeczna kontrola finansowania partii politycznych, [w:] Jawność i kontrola, pod. red. J. Zbieranka, , Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 
4.
Marek A., (2010), Komentarz do art. 250a Kodeksu karnego, system prawny LEX.
 
5.
Olejniczak D., Cieślik Z., Fryźlewicz M., Kurkiewicz A., Nowakowski M., (2004), Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2(2) IV-VI 2004, , Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
6.
Komunikat z badań (2010), Opinia publiczna o korupcji i lobbingu, Warszawa CBOS.
 
7.
Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r. Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 533 z późń. zm.
 
8.
Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857.
 
9.
Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2001r, Nr 79, poz. 857 z późn. zm.
 
10.
Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002r., Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz.984.
 
11.
Ustawa z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679, z 2004r., Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r., Nr 157, poz. 1314).
 
12.
Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990 r., Dz. U. z 1990r., Nr 67, poz.98.
 
13.
Ustawa z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości, Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694.
 
14.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2010r., Kodeks wyborczy, Dz. U z 2011r., Nr.21, poz. 134.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003r., w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczną, Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 118.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003r., w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, Dz. U. z 2003r., Nr 33, poz. 269.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r., w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym, Dz. U. z 2003r., Nr 33, poz. 267.
 
Journals System - logo
Scroll to top