PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-237)
Pakt na rzecz rodziny - prawno-administracyjne ramy bezpieczeństwa demograficznego Unii Europejskiej w perspektywie programu na rzecz godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
STRESZCZENIE
Kwestia starzejącej się Europy jest przedmiotem licznych dokumentów i decyzji organów unijnych, instytucji międzynarodowych oraz religijnych. Wśród wielu przyczyn niżu demograficznego należy wymienić kryzys rodziny. Nurty filozoficzne głoszące daleko idącą liberalizację relacji między mężczyzną a kobietą są niewątpliwe jedną z głównych przyczyn obecnego stanu rzeczy. To z kolei rodzi określone konsekwencje demograficzne i społeczne. Jedną z cennych inicjatyw w tym zakresie jest wydanie przez Radę Europy „Paktu na rzecz rodziny”. W dokumencie tym zwrócono uwagę na liczne uchybienia w dotychczasowej polityce wobec rodziny, zwłaszcza w polityce legislacyjnej, oraz wskazano na potrzebę podejmowania działań mających nie tylko ją chronić, ale również wzmocnić. Zasugerowano zwiększeni pomocy dla kobiet wychowujących dzieci oraz wprowadzenia zrównoważonej polityki rodzinnej. Odpowiednią opieką winni zostać otoczeni również ci, którzy opiekują się dziećmi i osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Polityka rodzinna winna być nakierowana na bardziej celowe finasowanie rodzin potrzebujących, zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy oraz zarobków.
 
REFERENCJE (9)
1.
Gabryszak, R, Magierka, D. (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa: Difin.
 
2.
Ištok, R. Terem, P. Čajka, P. Rýsová, L. (2010). Politická geografia. Banská Bystrica: Wydawnictwo UMB.
 
3.
Jan Paweł II, Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo (12 października 1992), 15: AAS 85 (1993), 819.
 
4.
Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań: Pallotinum.
 
5.
Kluz, S. (2011). Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych, [w:] http://www.dlaczegopolska.pl/i... [2011-10-24].
 
6.
Kowalska, I. (2004). Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i Świata, [w:] http://www.isnrng.uksw.edu.pl/... [2011-10-24].
 
7.
Krajewska, A. (2006). Migracje i potrzeba wielokulturowej edukacji, [w:] Dammacco, G. Sitek, B. (2006). Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Bari-Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 299-303.
 
8.
Paweł VI. (1967). Encyklika Populorum progressio. http://www.opoka.org.pl/biblio... [2012-03-21].
 
9.
Romańczuk, M. (2006). Swobodny przepływ osób a zjawisko internacjonalizacji terroryzmu, [w:] Dammacco, G. Sitek, B. Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, Bari-Olsztyn: Wydawnictwo UMW, s. 109-116.
 
Journals System - logo
Scroll to top