PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (455-469)
Local government activities for safety educationselected problems
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses safety education issues connected with defense and protection against any kind of danger. It presents safety education matters of the new school subject introduced into lower secondary schools and upper secondary schools’ curriculum. The article is especially concerned with the significance of local government activity for safety education. The author also reviews some curricula promoting safety and indicates the need to apply new conceptions in the field of safety education.
 
REFERENCES (29)
1.
1) Słownik współczesnego języka polskiego, (2001), Warszawa.
 
2.
2) Zięba R. (2006), Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
3.
3) Kitler W., Skrabacz A. (2010), Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa.
 
4.
4) Balcerowicz B. (2004), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, ZUMS BN, WSO, AON, s.7.
 
5.
5) Huzarski M. (2009), Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa, s.17.
 
6.
6) Brzeziński M. (2009), Rodzaje bezpieczeństwa państwa,[w:] Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa, s.40.
 
7.
7) Kitler W. (2001), Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Warszawa.
 
8.
8) Szczurek T., (red.), (2011), Współczesne trendy w edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie, wychowanie, motywowanie, Warszawa.
 
9.
9) Kardas J. (2001), Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, [w:] Obrona cywilna w obronie narodowej III RP, Warszawa.
 
10.
10) Stojanowski J. (1923), Korpusy Kadetów w Księstwie Warszawskim. Polskie Korpusy Kadetów, Warszawa.
 
11.
11) Nowicka-Osuch A., Palczewska M. (2007), Tradycje i doświadczenia z organizacji edukacji obronnej młodzieży w XVIII, XIX, XX wieku, [w:] Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Kozub M. (red.), Warszawa.
 
12.
12) Kaliński M. (2004), Tradycje i współczesność przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej, Toruń.
 
13.
13) Serafin T., Parszowski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
14.
14) Szatur-Jaworska B., Firlit-Fesnak G. (1994), Leksykon pojęć socjalnych: wybrane terminy z polskiej i niemieckiej polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy społecznej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 3.
 
15.
15) Dziurzyński K., Sawicki A., Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, [w:] Fehler W. (red.) Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa.
 
16.
 
17.
http://www.bip.kgp.policja.gov..._ NARODOWE_RZĄDOWE_http://www.bip.kgp.policja.
 
18.
gov.pl.
 
22.
Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
23.
Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 
24.
WSGE | 469.
 
25.
Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 
26.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
 
27.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
 
29.
Ustawa z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top