PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (52-75)
Safe school which gives equal opportunities – the current legal conditions and development challenges
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A safe school which gives equal opportunities is a desirable model of a learning institution in Polish education system. It’s a place where young people have guaranteed not only safe and hygienic surroundings, but also a friendly atmosphere to learn and play. They can develop there their interests and provide cultural and sporty lifestyle. To build a safe school with equal opportunities, we must analyze educational legislation, current legal conditions and development challenges in three areas: • formation of social cohesion and reducing exclusion, • creating friendly - safe and hygienic infrastructural and social conditions, • preventing addictions, aggression and violence among teenagers. In the first area we should most definitely work against discrimination caused by poverty and disabilities. Safe educational conditions depend on the role of teachers throughout the school system and stimulate changes in the learning programs. For example, the authorities in Poland introduced a new subject in secondary schools called ‘safety education’. The challenges faced by teachers are certainly students’ truancy and educational neglect among pupils, especially connected with alcohol, smoking and drug addictions. A new problem is n school age prostitution, unfortunately increasingly popular among teenagers. This study shows all the factors affecting school safety. I have analyzed also the legal and factual social circumstances of this range.
 
REFERENCES (41)
1.
Antczak, B. (2012b). Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle?, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Antczak, B. (2012a). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego w szkołach warszawskich, Journal of Modern Science tom 3/14/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Barański, A., Szymańska, M., Rozwadowska-Skrzeczyńska, J. (2009). Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer.
 
4.
Bętowska-Korpała, B., Piasecka, B., Ryniak, J. (2009). Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu?, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
5.
Ciura, G., Osiecka-Chojnacka, J. (2013). Edukacja włączająca w szkolnictwie obowiązkowym w Polsce, Infos nr 9 (146), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
6.
Ćmiel, S. (2008). Edukacja i wychowanie ekologiczne w formalnym systemie szkolnictwa polskiego, Journal of Modern Science tom 2/5/2008, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
7.
Ćmiel, S., Izdebski, A. (2012). Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej w aspekcie problematyki bezpieczeństwa w szkołach. Kontynuacja i zmiany na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych Mińska Mazowieckiego,.
 
8.
w: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, pod red. Sylwii Ćmiel, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
9.
Erazmus, E. (2012). Dylematy w wychowaniu: wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku…, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Fatyga, B. (2009). Diagnoza społeczna młodzieży: skład społeczny i style życia, Studia BAS nr 2(18) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
11.
Ferszt-Piłat, K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, Journal of Modern Science tom 3/14/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
12.
Instytut Badań Edukacyjnych. (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji, Warszawa.
 
13.
Kalinowska, B., Koźniewska, E. (2012). Psychologiczne i społeczne aspekty oceniania, artykuł z numeru 2/2012 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
14.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa.
 
15.
Karpowicz, E. (2009). Aktywność społeczna młodzieży, Studia BAS nr 2(18) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
16.
Kirsten, J. (2010). Socjalizacja osób niepełnosprawnych a osiągnięty status tożsamości, Journal of Modern Science tom 1/07/2010, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
17.
Klaro-Celej, L. (2012). Stan edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
18.
Kłos, B. (2009). Ubóstwo wśród dzieci, Studia BAS nr 1(17) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Kłos, B. (2010). Nauczyciele w zreformowanym systemie edukacji, Studia BAS nr 2 (22) 2010, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
20.
Kołaczek, B. (2004). Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, seria „Studia i Monografie”, Warszawa: IPiSS.
 
21.
Kościanek-Kukacka, J. (2008). Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym, Journal of Modern Science tom 2/5/2008, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
22.
Kurzyna-Chmiel, D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
23.
Levitas, A. (red.), (2012). Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk, Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
24.
Lisiecka, Z. (2012). Nie ściągaj! O potrzebie kampanii na rzecz uczciwości edukacyjnej, artykuł z numeru 2/2012 nternetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
25.
Mazowiecka, L. (2012). Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
26.
Migała, P. (2010). Prostytucja nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej, Journal of Modern Science tom 1/7/2010, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
27.
Nocuń, A., Ochecka-Nocuń, H. (2012). Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
28.
Pilich, M. (2011). Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
29.
Puchała, E. (2009). Szkoła jako wspólnota osób, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
30.
Różycka-Śpionek, W. (2013). Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa. Akty prawne orężem w walce z falą wykroczeń, przestępczości i wypadków w szkołach na przykładzie Wielkiej Brytanii, artykuł z numeru 1/2013 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
31.
Skirmuntt, G. (2009). Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
32.
Smołkowska, U. (2010). Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008, Studia BAS nr 2 (22) 2010, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
33.
Stańdo-Kawecka, B. (2009). Przestępczość nieletnich w latach 1990-2007 i problemy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw, Studia BAS nr 1(17) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
34.
Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
35.
Szmulik, B., Paździor, M. (red.), (2012). Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
36.
Szymańczak, J. (2010). Rządowe programy dożywiania, Analizy BAS nr 2 (27), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
37.
Śledzińska-Simon, A. (2011). Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
38.
Śmiechowska-Petrovskij, E. (2013). Bezpieczne funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją wzroku w szkole, artykuł z numeru 1/2013 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
39.
Winiarska, A., Klaus, W. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
40.
Zygierewicz, A. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Analizy BAS nr 15 (40), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
41.
Zygierewicz, A. (2011). Polityka Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
Journals System - logo
Scroll to top