PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (52-75)
Bezpieczna szkoła równych szans – obecny stan prawny i wyzwania rozwojowe
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nie możemy mówić o szkole bezpiecznej, jeśli nie zapewnia ona równych szans edukacyjnych (a w miarę możliwości również społecznych) dla swoich uczniów. W bezpiecznej szkole nie ma miejsca na jakiekolwiek wykluczenie i segregację. Pożądany w polskiej oświacie model placówki edukacyjnej możemy więc nazwać „bezpieczną szkołą równych szans”. To takie miejsce, w którym nie tylko gwarantuje się dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne otoczenie, ale również daje się im sympatyczną atmosferę do nauki i zabawy, rozwijania zainteresowań, życia kulturą i sportem. W takiej szkole przeciwdziała się i zapobiega przemocy, unika uzależnień oraz kładzie szczególny nacisk na ochronę i promocję zdrowia. Bezpiecznej szkoły nie stworzą ani same władze, ani jedynie uczniowie czy dyrektorzy. W tym procesie muszą być aktywni wszystkie strony: rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni. Kluczowe jest też wsparcie lokalnej społeczności, samorządu i organizacji pozarządowych. Nie można również pominąć roli służb, inspekcji, poradni i straży, które przyczyniają się do tego, by w placówkach oświatowych nie było agresji, przemocy, ani by nie miały szansy zaistnieć warunki zagrażające zdrowiu lub życiu. Budowanie bezpiecznej szkoły równych szans to jednak zadanie głównie uczniów i nauczycieli, którzy w pierwszej kolejności powinni sobie po prostu ufać. Trafnie zauważyła K. Ferszt-Piłat, że „we współczesnych społeczeństwach ryzyka takie kategorie, jak zaufanie i bezpieczeństwo stały się niezwykle istotnym odniesieniem. Są ważne i znaczące dla jednostki, zarazem stanowią o kondycji grup społecznych, mniejszych i większych społeczności, dużych zbiorowości” (Ferszt-Piłat, 2012). Jak przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie, jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela jest właśnie kształtowanie zaufania uczniów do szkoły.
 
REFERENCJE (41)
1.
Antczak, B. (2012b). Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle?, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Antczak, B. (2012a). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego w szkołach warszawskich, Journal of Modern Science tom 3/14/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Barański, A., Szymańska, M., Rozwadowska-Skrzeczyńska, J. (2009). Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer.
 
4.
Bętowska-Korpała, B., Piasecka, B., Ryniak, J. (2009). Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu?, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
5.
Ciura, G., Osiecka-Chojnacka, J. (2013). Edukacja włączająca w szkolnictwie obowiązkowym w Polsce, Infos nr 9 (146), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
6.
Ćmiel, S. (2008). Edukacja i wychowanie ekologiczne w formalnym systemie szkolnictwa polskiego, Journal of Modern Science tom 2/5/2008, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
7.
Ćmiel, S., Izdebski, A. (2012). Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej w aspekcie problematyki bezpieczeństwa w szkołach. Kontynuacja i zmiany na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych Mińska Mazowieckiego,.
 
8.
w: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, pod red. Sylwii Ćmiel, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
9.
Erazmus, E. (2012). Dylematy w wychowaniu: wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku…, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Fatyga, B. (2009). Diagnoza społeczna młodzieży: skład społeczny i style życia, Studia BAS nr 2(18) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
11.
Ferszt-Piłat, K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, Journal of Modern Science tom 3/14/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
12.
Instytut Badań Edukacyjnych. (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji, Warszawa.
 
13.
Kalinowska, B., Koźniewska, E. (2012). Psychologiczne i społeczne aspekty oceniania, artykuł z numeru 2/2012 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
14.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa.
 
15.
Karpowicz, E. (2009). Aktywność społeczna młodzieży, Studia BAS nr 2(18) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
16.
Kirsten, J. (2010). Socjalizacja osób niepełnosprawnych a osiągnięty status tożsamości, Journal of Modern Science tom 1/07/2010, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
17.
Klaro-Celej, L. (2012). Stan edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
18.
Kłos, B. (2009). Ubóstwo wśród dzieci, Studia BAS nr 1(17) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Kłos, B. (2010). Nauczyciele w zreformowanym systemie edukacji, Studia BAS nr 2 (22) 2010, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
20.
Kołaczek, B. (2004). Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, seria „Studia i Monografie”, Warszawa: IPiSS.
 
21.
Kościanek-Kukacka, J. (2008). Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym, Journal of Modern Science tom 2/5/2008, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
22.
Kurzyna-Chmiel, D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
23.
Levitas, A. (red.), (2012). Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk, Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
24.
Lisiecka, Z. (2012). Nie ściągaj! O potrzebie kampanii na rzecz uczciwości edukacyjnej, artykuł z numeru 2/2012 nternetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
25.
Mazowiecka, L. (2012). Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
26.
Migała, P. (2010). Prostytucja nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej, Journal of Modern Science tom 1/7/2010, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
27.
Nocuń, A., Ochecka-Nocuń, H. (2012). Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany, Journal of Modern Science tom 1/12/2012, Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
28.
Pilich, M. (2011). Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
29.
Puchała, E. (2009). Szkoła jako wspólnota osób, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
30.
Różycka-Śpionek, W. (2013). Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa. Akty prawne orężem w walce z falą wykroczeń, przestępczości i wypadków w szkołach na przykładzie Wielkiej Brytanii, artykuł z numeru 1/2013 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
31.
Skirmuntt, G. (2009). Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 
32.
Smołkowska, U. (2010). Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008, Studia BAS nr 2 (22) 2010, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
33.
Stańdo-Kawecka, B. (2009). Przestępczość nieletnich w latach 1990-2007 i problemy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw, Studia BAS nr 1(17) 2009, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
34.
Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
35.
Szmulik, B., Paździor, M. (red.), (2012). Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
36.
Szymańczak, J. (2010). Rządowe programy dożywiania, Analizy BAS nr 2 (27), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
37.
Śledzińska-Simon, A. (2011). Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
38.
Śmiechowska-Petrovskij, E. (2013). Bezpieczne funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją wzroku w szkole, artykuł z numeru 1/2013 internetowego czasopisma edukacyjnego ORE „Trendy”, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
39.
Winiarska, A., Klaus, W. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
40.
Zygierewicz, A. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Analizy BAS nr 15 (40), Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
41.
Zygierewicz, A. (2011). Polityka Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, Studia BAS nr 2(26) 2011, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
Journals System - logo
Scroll to top