PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (183-220)
Brutalization of social sphere as a vestibule of crime. Looking towards psychological and system solutions
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The contemporary world is saturated with aggression, brutalization of life and various forms of crime. Its reduction is difficult in spite of application of multi-dimensional approaches, from the cognitive to operational. Brutalization and criminal behavior have become widespread phenomena. To a large extent the problem regards young people, which forces undertaking preventive action. The article relates to these issues and provides a critical look at the mechanisms of social life. The work consists of an introduction which covers the reasons of brutality and crime, and a text dealing with projects designated to prevent them. The introduction provides an overview of causative categories, initiatives and social trends concerning perseverance of brutality and criminal activity. To illustrate the problem, the author quotes a selection of facts as well as the results of an experiment conducted by A.T. Poffenberg, which was used to reflect on two competing ideas to combat crime, namely, restrictive vs. reliability penalty. In contrast to criminal behavior some attention is paid to the issue of values and constructed hierarchies. Causes of brutality and crime are discussed on the example of surveys conducted by OBOP (Why is brutality increasing? N = 1056) and studies on the perception of 19 factors (People commit evil acts because ...). At the end of this section the author presents a model of conditions conducive to deviant behavior developed by Herbert and quoted by D.J. Wamsley and G.J. Lewis. Crime prevention projects are discussed by dividing organizational and methodological approaches into three blocks: hierarchization demands, original scripts and system solutions for a wider territory (here, for example, the package – Scottish School Anti-Bullying Initiative). In conclusion, the author makes an attempt of a more general perspective on the organization of social life and notes that the activities of regulatory bodies that are responsible for a given sphere are characterized by reactiveness/fragmentation – as 1) a working method and 2) a reaction to the facts. In addition, the article classifies three issues, with an explanation of their meaning, namely that: 1) There is a general agreement (awareness) as to the deficiencies in the education sphere. 2) There is a tendency to label some violations of law as acts of minor social harm. 3) Social and organizational mechanisms attenuate the elite force and the requirements of existing codes. With regard to action against the brutalisation and criminality, they are summarized by a statement concerning the prevalence of visible pathology intervention compared to the efforts to foster positive traits. Thus, the author addresses the deficit in the sphere of education and the use of valuable ideals.
 
REFERENCES (25)
1.
Biuletyn „MicroWay Media Poland” Komputerowej Agencji Prasowej, Warszawa.
 
2.
Borkowski J., Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagrożeń, Elipsa, Warszawa 2011.
 
3.
Burtt H. E., Psychologia stosowana, PWN, Warszawa 1965.
 
4.
Johnstone M., Munn P., Edwards L., Action Against Bullying. Drawing from Experience, Publisheed by The Scottish Council for Research in Education, Edinburgh 1992.
 
5.
Johnstone M., Munn P., Edwards L ., Action Against Bullying. A Support Pack for Schools. Published by Edinburgh Scottish Council for Research in Education, Edinburgh 1993.
 
6.
Karolczak-Biernacka B., Z badań nad świadomością prawną, PWN, Warszawa 1986.
 
7.
Karolczak-Biernacka B., Ocena pojęcia przemocy, [w:] Hołyst B. (red.), Przemoc w życiu codziennym, PTHP, Warszawa 1996.
 
8.
Karolczak-Biernacka B., Młodzież wobec przestępczości. Diagnoza postaw, IBE, Warszawa 1998.
 
9.
Karolczak-Biernacka B., Ustrój państwa w oczach młodzieży, IBE, Warszawa 1996.
 
10.
Karolczak-Biernacka B., Czy przemoc może być pożądana?, „Edukacja” 1996, 1.
 
11.
Karolczak-Biernacka B., Przemoc, [w:] Encyklopedia psychologii (pod redakcją Włodzimierza Szewczuka), Fundacja Innowacja. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998.
 
12.
Karolczak-Biernacka B., Samowiedza dziedziny jako czynnik wspomagający jakość i użyteczność badań (w druku, maj 2012).
 
13.
Kusztal J., Europejskie tendencje w zapobieganiu przestepczości nieletnich, [PDF] ms.gov.pl 4.2011.
 
14.
Mariański J., Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Instytut Religioznawstwa - Uniwersytet Jagielloński, Zakład Wydawniczy Nomo, Kraków 1991.
 
15.
Mellor A., Bullying and How to Fight It. A Guide for Families (1993).
 
16.
Mellor A., Bullying at School. Advice for Families (1997).
 
17.
Moczarna G., Boczar A., Program profilaktyczny przciwdziałania agresji i przemocy w gimnajum publicznym w Ziębicach, (www.gimziębice.szkolnastrona.pl).
 
18.
Munn P., The „Darker Side” of Pupil Culture: Discipline and Bullying in Schools (referat, s. 17).
 
19.
Munn P., School Action Against Bullying. Involving Parents and NonTeaching Staff 1993.
 
20.
Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 
21.
Wajszczyk P., Portal Finansowy Gazety Bankowej.
 
22.
Wamsley D. J., Lewis G. J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawa 1997.
 
23.
Wojcieszak K., Szymańska J., Zjawiska przemocy w środowiskach młodzieży w wieku 11 i 14 lat. Profilaktyka w szkole. Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, „Wychowawca” Nr 10/2002 (temat numeru: Szkoła, która ochrania - http://www.wychowawca.pl/miesi...).
 
24.
„Gazeta Wyborcza”, 9 kwietnia 1996.
 
25.
„Życie Warszawy”, 22 października 1994.
 
Journals System - logo
Scroll to top