PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (157-172)
Charakterystyka zagrożeń epidemiami i bioterroryzmem na obszarze aglomeracji olsztyńskiej
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Characteristics of epidemics and bioterrorism threat in the urban area of Olsztyn. Contemporary terrorism is based on the desire to catch the attention and to maximize the number of victims. Terrorists use new unconventional methods, which include chemical, biological and radioactive substances. Since the Polish Army has been sent to Iraq and Afghanistan the risk of terrorist attack in Poland has largely increased. According to the Centre for Disease Control in Atlanta we can distinguish three groups of bioterrorist factors. The factors from Group A cause high morbidity and mortality. This group consists of pox virus genuine, tularemia, anthrax, etc. The main purpose of this work is to give an overview of the risk of an epidemiological and bioterrorist threats which can occur in the Olsztyn agglomeration. This work also describes the procedures which are implemented after occurrence of the threats mentioned above. Any actions taken against epidemiological threat are lead by the National Regional Sanitary Inspector who cooperates with Crisis Response Center, Police, Fireguards and medical services. It is important to point out that there is a strong need to prepare and continuously improve the procedures of cooperation in this matter.
 
REFERENCES (27)
1.
Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007.
 
2.
Alexander Y., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, tłum. Stiller R., Warszawa 2001.
 
3.
Bartoszcze M., Zagrożenia Biologiczne, [w:] NA RATUNEK. Magazyn dla służb ratujących życie, nr 3/2010.
 
4.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006.
 
5.
Deptuła W., Nowaczyk P., Zarazki stosowane w bioterroryzmie – wybrane dane, [w:] Oblicza współczesnego terroryzmu, red. Kowalczyk K., Wróblewski W., Toruń 2006.
 
6.
Gajęcki M., Środki żywienia zwierząt jako możliwy wektor bioterroryzmu a bezpieczeństwo żywności, [w:] Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku, Warszawa 2003.
 
7.
Gańczak M., Terroryzm zagrożeniem dla zdrowia publicznego, [w:] Oblicza współczesnego terroryzmu, red. Kowalczyk K., Wróblewski W., Toruń 2006.
 
8.
Hoffman B., Inside Terrorism, New York 2006.
 
9.
Hołyst B., Terroryzm, t. 2, Warszawa 2009.
 
10.
Howard R. D., Sawyer R. L., Bajera N. E., Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment, New York 2009.
 
11.
Kachniarz T., Niewiadomski Z., Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1994.
 
12.
Kępka P., Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Warszawa 2009.
 
13.
Konecka-Szydłowska B., Perdał R., Churski P., Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego, Poznań 2010.
 
14.
Langbein K., Skalnik C., Smolek I., Bioterroryzm, Warszawa 2003.
 
15.
Magdzik W., Naruszewiecz-Lesiuk D., Zieliński A., Wakcynologia, Bielsko-Biała 2007.
 
16.
Markowski T., Marszała T., Metropolie. Obszary Metropolitarne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe Warszawa 2006.
 
17.
Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Warszawa 2008.
 
18.
Zasieczna B., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004.
 
19.
Plan postępowania i współpracy w przypadku epidemii, zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, bioterroryzmem oraz w innej sytuacji awaryjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 31 marca 2009 r.
 
20.
Raport o stanie miasta Olsztyn 2009 r.
 
21.
Stan sanitarno-higieniczny województwa warmińsko-mazurskiego 2009 r.
 
22.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
 
23.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 
24.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi .
 
25.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi .
 
26.
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na lata 2009 – 2011 dla województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
27.
Zarządzenia nr 132 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 19 październik 2001 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top