PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (157-172)
Charakterystyka zagrożeń epidemiami i bioterroryzmem na obszarze aglomeracji olsztyńskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (27)
1.
Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007.
 
2.
Alexander Y., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, tłum. Stiller R., Warszawa 2001.
 
3.
Bartoszcze M., Zagrożenia Biologiczne, [w:] NA RATUNEK. Magazyn dla służb ratujących życie, nr 3/2010.
 
4.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006.
 
5.
Deptuła W., Nowaczyk P., Zarazki stosowane w bioterroryzmie – wybrane dane, [w:] Oblicza współczesnego terroryzmu, red. Kowalczyk K., Wróblewski W., Toruń 2006.
 
6.
Gajęcki M., Środki żywienia zwierząt jako możliwy wektor bioterroryzmu a bezpieczeństwo żywności, [w:] Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku, Warszawa 2003.
 
7.
Gańczak M., Terroryzm zagrożeniem dla zdrowia publicznego, [w:] Oblicza współczesnego terroryzmu, red. Kowalczyk K., Wróblewski W., Toruń 2006.
 
8.
Hoffman B., Inside Terrorism, New York 2006.
 
9.
Hołyst B., Terroryzm, t. 2, Warszawa 2009.
 
10.
Howard R. D., Sawyer R. L., Bajera N. E., Terrorism and Counterterrorism. Understanding the New Security Environment, New York 2009.
 
11.
Kachniarz T., Niewiadomski Z., Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1994.
 
12.
Kępka P., Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Warszawa 2009.
 
13.
Konecka-Szydłowska B., Perdał R., Churski P., Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego, Poznań 2010.
 
14.
Langbein K., Skalnik C., Smolek I., Bioterroryzm, Warszawa 2003.
 
15.
Magdzik W., Naruszewiecz-Lesiuk D., Zieliński A., Wakcynologia, Bielsko-Biała 2007.
 
16.
Markowski T., Marszała T., Metropolie. Obszary Metropolitarne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe Warszawa 2006.
 
17.
Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Warszawa 2008.
 
18.
Zasieczna B., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004.
 
19.
Plan postępowania i współpracy w przypadku epidemii, zagrożenia szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną, bioterroryzmem oraz w innej sytuacji awaryjnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 31 marca 2009 r.
 
20.
Raport o stanie miasta Olsztyn 2009 r.
 
21.
Stan sanitarno-higieniczny województwa warmińsko-mazurskiego 2009 r.
 
22.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
 
23.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 
24.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi .
 
25.
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi .
 
26.
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na lata 2009 – 2011 dla województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2009.
 
27.
Zarządzenia nr 132 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 19 październik 2001 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top