PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (205-216)
Disease as an obstacle in the exercise of public functions in international and national law
 
More details
Hide details
1
Department of Human Rights Faculty of Law, Canon Law and Administration The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
HIGHLIGHTS
  • This work was supported by the National Science Centre, Poland under project No. reg. 2017/01/X/ HS5/00840.
KEYWORDS
ABSTRACT
Purpose: The purpose of the article is to explain the problem of the disease as an obstacle in the exercise of the highest functions and public offices. The analysis of international and national regulations making the highest functions and public offices dependent on the health status of candidates was made. Methods: The article was prepared on the basis of the following research methods: legal dogmatic, systematic and comparative method. In the alternative, the systematic method and case law analysis were used. Results: The research confirmed the thesis that the existing health regulations of officers are functional. Their aim is to provide state protection in the event of illness of a person responsible for the public sphere. Discussion: Further research should be given to whether the solutions proposed by the national legislator are partially compatible with international regulations obliging candidates for public office to undergo medical examination or disclose certain medical data, including the scope of health information.
 
REFERENCES (26)
1.
Blaxter M. (2009). Zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
2.
Czarny P. (2010). Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 2748). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
3.
Dziewulak D., Łukasz D. (2010). Informacja BAS-WAP-1068/10. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
4.
Tabaszewski R. (2016). Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
Toebes B. (1999). The right to health as a human right in international right. Antwerpen-Groningen-Oxford: Springer.
 
6.
Ferrell R. H. (1998). The Dying President: Franklin D. Roosevelt 1944-1945. Columbia and London: University of Missouri Press.
 
7.
Czarny P. (2007). Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych (refleksje konstytucyjne na tle teorii prawa cywilnego), in: F. Rymarz (ed.), Iudices electionis custodes - Sędziowie kustoszami wyborów (pp. 33-35). Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.
 
8.
Tabaszewski R. (2016). Dopuszczalność ograniczania czynnego i biernego prawa wyborczego ze względu na potrzebę ochrony zdrowia in: W. Hermeliński, B. Tokaj (ed.), 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991-2016), część 2 (pp. 75-84). Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.
 
9.
Tabaszewski R. (2017). Human rights and freedoms in systems of human rights protection, in: K. Kozioł (ed.), Wolność człowieka i jej granice (pp. 10-31). Lublin: Regis, 2017.
 
10.
Abbing R. (1994). Health Law & the European Union. European Journal of Health Law 1(1994), pp. 123-126.
 
11.
Banaszak B. (2013). Czynne i bierne prawo wyborcze w Polsce. Monitor Prawniczy (23) 2013, pp. 1236-1238.
 
12.
Cornell A. S. (2017). Health Benefits for Members of Congress and Designated Congressional Staff: In Brief. Congressional Research Service 7-5700 (2017), pp. 2-7.
 
13.
Douglas J.A. (2008). Is the Right to Vote Really Fundamental. Cornell Journal of Law and Public Policy (2008), pp. 200-201.
 
14.
Gërxhi, J. (2014). Ethical Standards in the International Civil Service. Mediterranean Journal of Social Sciences 5/20 (2014), pp. 894-896.
 
15.
Grad F.P. (2002). The Preamble of the Constitution of the World Health Organisation, Bulletin of the World Health Organisation 12 (2002), pp. 981-984.
 
16.
Greer S. (1997). The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights. Human Rights Files 15 (1997), pp. 24-29.
 
17.
Hannum H. (1998). The UDHR in National and International Law. Health and Human Rights 2 (1998), pp. 145-158.
 
18.
Klein M.M., Grossman S.A. Voting pattern of mental patients in a community state hospital. Community Mental Health Journal 2 (1967), pp. 149-152.
 
19.
Kołodziej J., Plac-Bobula E. Stan zdrowia a zdolność do pracy. Głos w dyskusji o reformie ustawodawstwa inwalidzkiego. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 1 (1995), pp. 27-32.
 
20.
Marks S. The European Convention on Human Rights and its „democratic society”. The British Yearbook of International Law 16 (1995), pp. 209-238.
 
21.
Patyra S. (2013). Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej. Studia Iuridica Lublinensia (20) 2013, p. 33-45.
 
22.
Post J.M. (1995). The health of president and presidential candidates: dilemmas and controversies. Political Psychology 4 (1995), p. 759.
 
23.
Schriner K., Ochs L.A., Shields T.G. (1997). The Last Suffrage Movement: Voting Rights for Persons with Cognitive and Emotional Disabilities. Publius 3 (1997), pp. 75-96.
 
24.
Stein E. (1962). Mr. Hammarskjold, the Charter Law and the Future Role of the United Nations Secretary General. American Journal of International Law 56 (1962), pp. 9-32.
 
25.
Wołoszyn A. (2009). Ochrona danych o stanie zdrowia na gruncie obowiązującego ustawodawstwa polskiego. Myśl Ekonomiczna i Prawna 1 (2009), pp. 108-120.
 
26.
Zubik M. (2010). Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum. Przegląd Sejmowy 5 (2010), pp. 71-89.
 
Journals System - logo
Scroll to top