PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (205-216)
Disease as an obstacle in the exercise of public functions in international and national law
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Human Rights Faculty of Law, Canon Law and Administration The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
 
REFERENCJE (26)
1.
Blaxter M. (2009). Zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
2.
Czarny P. (2010). Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 2748). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
3.
Dziewulak D., Łukasz D. (2010). Informacja BAS-WAP-1068/10. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
 
4.
Tabaszewski R. (2016). Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
5.
Toebes B. (1999). The right to health as a human right in international right. Antwerpen-Groningen-Oxford: Springer.
 
6.
Ferrell R. H. (1998). The Dying President: Franklin D. Roosevelt 1944-1945. Columbia and London: University of Missouri Press.
 
7.
Czarny P. (2007). Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych (refleksje konstytucyjne na tle teorii prawa cywilnego), in: F. Rymarz (ed.), Iudices electionis custodes - Sędziowie kustoszami wyborów (pp. 33-35). Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.
 
8.
Tabaszewski R. (2016). Dopuszczalność ograniczania czynnego i biernego prawa wyborczego ze względu na potrzebę ochrony zdrowia in: W. Hermeliński, B. Tokaj (ed.), 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991-2016), część 2 (pp. 75-84). Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego.
 
9.
Tabaszewski R. (2017). Human rights and freedoms in systems of human rights protection, in: K. Kozioł (ed.), Wolność człowieka i jej granice (pp. 10-31). Lublin: Regis, 2017.
 
10.
Abbing R. (1994). Health Law & the European Union. European Journal of Health Law 1(1994), pp. 123-126.
 
11.
Banaszak B. (2013). Czynne i bierne prawo wyborcze w Polsce. Monitor Prawniczy (23) 2013, pp. 1236-1238.
 
12.
Cornell A. S. (2017). Health Benefits for Members of Congress and Designated Congressional Staff: In Brief. Congressional Research Service 7-5700 (2017), pp. 2-7.
 
13.
Douglas J.A. (2008). Is the Right to Vote Really Fundamental. Cornell Journal of Law and Public Policy (2008), pp. 200-201.
 
14.
Gërxhi, J. (2014). Ethical Standards in the International Civil Service. Mediterranean Journal of Social Sciences 5/20 (2014), pp. 894-896.
 
15.
Grad F.P. (2002). The Preamble of the Constitution of the World Health Organisation, Bulletin of the World Health Organisation 12 (2002), pp. 981-984.
 
16.
Greer S. (1997). The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights. Human Rights Files 15 (1997), pp. 24-29.
 
17.
Hannum H. (1998). The UDHR in National and International Law. Health and Human Rights 2 (1998), pp. 145-158.
 
18.
Klein M.M., Grossman S.A. Voting pattern of mental patients in a community state hospital. Community Mental Health Journal 2 (1967), pp. 149-152.
 
19.
Kołodziej J., Plac-Bobula E. Stan zdrowia a zdolność do pracy. Głos w dyskusji o reformie ustawodawstwa inwalidzkiego. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 1 (1995), pp. 27-32.
 
20.
Marks S. The European Convention on Human Rights and its „democratic society”. The British Yearbook of International Law 16 (1995), pp. 209-238.
 
21.
Patyra S. (2013). Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej. Studia Iuridica Lublinensia (20) 2013, p. 33-45.
 
22.
Post J.M. (1995). The health of president and presidential candidates: dilemmas and controversies. Political Psychology 4 (1995), p. 759.
 
23.
Schriner K., Ochs L.A., Shields T.G. (1997). The Last Suffrage Movement: Voting Rights for Persons with Cognitive and Emotional Disabilities. Publius 3 (1997), pp. 75-96.
 
24.
Stein E. (1962). Mr. Hammarskjold, the Charter Law and the Future Role of the United Nations Secretary General. American Journal of International Law 56 (1962), pp. 9-32.
 
25.
Wołoszyn A. (2009). Ochrona danych o stanie zdrowia na gruncie obowiązującego ustawodawstwa polskiego. Myśl Ekonomiczna i Prawna 1 (2009), pp. 108-120.
 
26.
Zubik M. (2010). Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum. Przegląd Sejmowy 5 (2010), pp. 71-89.
 
Journals System - logo
Scroll to top