PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (69-76)
Counteracting social pathologies by didactic and educational potential of mass media
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article characterizes the didactic and educational potential of the mass media from the perspective of media pedagogy, serves to show the technological, cultural, social and natural features of the media. Features mentioned above reflect all dimensions of reality. The media indirectly becomes its creator and gives pedagogues and therapists a chance for preventive counteracting social pathologies.
 
REFERENCES (10)
1.
Bednarek J., Media w nauczaniu. Szkoła, dydaktyka, zadania, Mikom, Warszawa 2002.
 
2.
Dobieszewski A., Przyczyny i przejawy. patologii społecznych, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 153–166.
 
3.
Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 34(2), s. 146–147.
 
4.
Drzewiecki P., Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Otwock–Warszawa 2010, s. 16.
 
5.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 9.
 
6.
Kreft J., Katalog zasad humanistycznego zarządzania mediami – próba definicji, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 191.
 
7.
Mróz A., Aprzestrzenność i asynchroniczność w internecie – płaszczyzna powstawania nowego typu relacji społecznych, „Pisma Humanistyczne” 2014, z. 12, s. 424.
 
8.
Pulak I., Wieczorek-Tomaszewska M., Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, nr 11(42), s. 70.
 
9.
Sitek M., Such-Pyrgiel M., Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka w: Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko red., wyd. PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019.
 
10.
Wrońska M., Pedagogika medialna – „wychodzenie poza dostarczone informacje”, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 3/25, s. 196 i n.
 
Journals System - logo
Scroll to top