PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (69-76)
Dydaktyczny i wychowawczy potencjał mass mediów w przeciwdziałaniu patologiom społecznym
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł charakteryzuje dydaktyczny i wychowawczy potencjał mass mediów w perspektywie pedagogiki medialnej. Sportretowanie bodajże najbardziej doniosłego wynalazku komunikacyjnego ludzkości, jakim jest Internet, służy ukazaniu technologicznych, kulturowych, społecznych i przyrodniczych cech mediów. Cech, które odzwierciedlają wszystkie wymiary rzeczywistości. Media stają się pośrednio jej kreatorem i dają szanse pedagogom i terapeutom na profilaktyczne przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 
REFERENCJE (10)
1.
Bednarek J., Media w nauczaniu. Szkoła, dydaktyka, zadania, Mikom, Warszawa 2002.
 
2.
Dobieszewski A., Przyczyny i przejawy. patologii społecznych, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 153–166.
 
3.
Dobrołowicz J., Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 34(2), s. 146–147.
 
4.
Drzewiecki P., Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Otwock–Warszawa 2010, s. 16.
 
5.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 9.
 
6.
Kreft J., Katalog zasad humanistycznego zarządzania mediami – próba definicji, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 191.
 
7.
Mróz A., Aprzestrzenność i asynchroniczność w internecie – płaszczyzna powstawania nowego typu relacji społecznych, „Pisma Humanistyczne” 2014, z. 12, s. 424.
 
8.
Pulak I., Wieczorek-Tomaszewska M., Wprowadzanie dziecka w świat współczesnych mediów jako element socjalizacji, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, nr 11(42), s. 70.
 
9.
Sitek M., Such-Pyrgiel M., Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka w: Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko red., wyd. PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019.
 
10.
Wrońska M., Pedagogika medialna – „wychodzenie poza dostarczone informacje”, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 3/25, s. 196 i n.
 
Journals System - logo
Scroll to top