PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
MAN IN THE VIRTUAL WORLD
MODERN TECHNOLOGY AT WORK AND EVERYDAY LIFE
W trosce o bezpieczną cywilizację
Stanisław Stadniczeńko
128-144
SELECTED SOCIAL ISSUES
STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja zawiera opracowania autorów z kilku państw europejskich współpracujących ze sobą od wielu lat w obszarze praw człowieka. Owocem tej współpracy są liczne konferencje oraz publikacje w różnych językach. To, co jednak jest najważniejsze, to wymiana doświadczeń i spojrzeń rozumienia i stosowania poszczególnych praw człowieka z perspektywy doświadczeń społeczeństw żyjących w europejskim kręgu kulturowym, a jednocześnie funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach historycznych i geograficznych. Obecna publikacja jest próbą spojrzenia na prawa człowieka z perspektywy dynamicznego postępu, jaki odnotowuje się w rozwoju narzędzi teleinformatycznych. Nie chodzi już tylko o cyfryzację czy automatyzację pracy ludzkiej, ale przede wszystkim o tworzenie społeczeństwa wirtualnego, w czym ważną rolę pełni sztuczna inteligencja. Znaczna część bowiem aktywności człowieka, zwłaszcza komunikacja międzyosobowa, odbywa się z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Również kontakty człowieka z organami publicznymi coraz częściej zastępowane są inteligentnymi programami komputerowymi. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje już system informatyczny w ramach wymiaru sprawiedliwości, który orzeka w prostych sprawach o wykroczenia. Współczesne badania nad rozwojem informatyki zmierzają do budowania programów, które pozwalają na wspomaganie myślenia człowieka poprzez algorytmy rekomendacji czy sugerowanie automatycznie wyuczonych rozwiązań, a nawet zmierzają do autonomicznego podejmowania decyzji. Ten ostatni poziom przeniesienia odpowiedzialności za decyzje na sztuczną inteligencję znajduje u wielu niezwykle entuzjastyczne i pozytywne oceny, ale też i wiele obaw. Wirtualne społeczeństwo budowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zwiększającej się liczbie dziedzin niewątpliwie zmienia postrzeganie wielu praw człowieka, chociażby takich jak prawo do dobrego imienia, prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii, prawo do własności, prawo do tożsamości państwowej czy narodowej. Stąd też ta publikacja, oddawana w ręce czytelników, zawiera różne spojrzenia na kształtowanie się sztucznej inteligencji i jej roli w funkcjonowaniu społeczeństwa i jej znaczenia dla życia jednostki. Wartością dodaną tej publikacji jest fakt, że zawiera ona wyważone poglądy i oceny autorów pochodzące z różnych państw europejskich i środowisk akademickich, prowadzących badania dotyczące cyfrowej rzeczywistości. Lektura niniejszej publikacji z całą pewnością pozwoli czytelnikowi na wyrobienie własnego zdania na temat praw człowieka w kontekście sztucznej inteligencji.
Journals System - logo
Scroll to top