PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (94-107)
Rola samorządu terytorialnego w ochronie środowiska
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tradycyjnie pojmowany rozwój ludzkiej cywilizacji jest powszechnie akceptowanym i pożądanym procesem, który ma charakter konsekwentny i nieunikniony. Powoduje on, że jednostka posługuje się coraz bardziej zaawansowanymi technologiami, może łatwiej się przemieszczać oraz wymieniać informacje. Rewolucja technologiczna umoż- liwiła również gwałtowny wzrost liczby ludności na Ziemi i w poszczególnych krajach. Celem niniejszego artykułu będzie zatem omówienie roli samorządu terytorialnego z perspektywy obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bar M., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Warszawa 2005.
 
2.
Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 
3.
Breński W., Rola samorządu terytorialnego w mechanizmie polityki publicznej państwa, [w:] W. Brzęk, S. Ćmiel, K. Novikova (red.), Dilemmas of contemporary public ad- ministration, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013. s. 52–63.
 
4.
Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony śro- dowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4.
 
5.
Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 
6.
Florczak-Wątor M., Uwagi do art. 5 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis, Warszawa 2016.
 
7.
Jastrzębski L., Prawo ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990. Krajewski P., Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem, [w:] E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2017, s. 80–81.
Menkes J., Prawo do środowiska jako prawo człowieka, [w:] A. Przyborowska-Klimczak,.
 
8.
Ekologia i prawo, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
Menkes J., Środowisko naturalne w świetle prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne, [w:] J. Gilas (red.), Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego, wyd. jako materiały sesji naukowej, Warszawa 1991.
Rabska T., [w:] Z. Duniewska i in. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 349–350.
Rakoczy B., Artykuł 5 Konstytucji, [w:] Z. Bukowski i in., Prawo ochrony środowiska, LexPolonica, 2007.
Sitek M., Human / society’s right to information on the environment. Reception of selected issues of the Aarhus Convention into the EU and Polish law, „Journal of Modern Science” 2019, nr 42(3), s. 181–194.
Stępień-Załucka B., Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-441/17 dotyczącego wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, [w:] F. Parente, B. Sitek, I. Florek (red.), Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2018, s. 141–156.
 
9.
Wiktorowski K., Rola i zadania samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną środow- iska w regionie zachodniopomorskim, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 2.
 
Journals System - logo
Scroll to top