PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (94-107)
The role of local government in environmental protection
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The traditionally understood development of human civilization is a commonly accepted and desired process that is consistent and inevitable. It causes that the indi- vidual uses more and more advanced technologies, it can more easily move around and exchange information. The technological revolution has also made possible a rapid increase in the number of people on Earth and in individual countries. The aim of this article is therefore to discuss the role of local government from the perspective of the applicable legal provisions in Poland.
 
REFERENCES (9)
1.
Bar M., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Warszawa 2005.
 
2.
Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 
3.
Breński W., Rola samorządu terytorialnego w mechanizmie polityki publicznej państwa, [w:] W. Brzęk, S. Ćmiel, K. Novikova (red.), Dilemmas of contemporary public ad- ministration, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013. s. 52–63.
 
4.
Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony śro- dowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4.
 
5.
Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 
6.
Florczak-Wątor M., Uwagi do art. 5 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis, Warszawa 2016.
 
7.
Jastrzębski L., Prawo ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990. Krajewski P., Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem, [w:] E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2017, s. 80–81.
Menkes J., Prawo do środowiska jako prawo człowieka, [w:] A. Przyborowska-Klimczak,.
 
8.
Ekologia i prawo, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
Menkes J., Środowisko naturalne w świetle prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne, [w:] J. Gilas (red.), Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego, wyd. jako materiały sesji naukowej, Warszawa 1991.
Rabska T., [w:] Z. Duniewska i in. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 349–350.
Rakoczy B., Artykuł 5 Konstytucji, [w:] Z. Bukowski i in., Prawo ochrony środowiska, LexPolonica, 2007.
Sitek M., Human / society’s right to information on the environment. Reception of selected issues of the Aarhus Convention into the EU and Polish law, „Journal of Modern Science” 2019, nr 42(3), s. 181–194.
Stępień-Załucka B., Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-441/17 dotyczącego wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, [w:] F. Parente, B. Sitek, I. Florek (red.), Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2018, s. 141–156.
 
9.
Wiktorowski K., Rola i zadania samorządu terytorialnego w zarządzaniu ochroną środow- iska w regionie zachodniopomorskim, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 2.
 
Journals System - logo
Scroll to top