PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (195-209)
Idea postępowania zabezpieczającego – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest analizą regulacji prawnych dotyczących prowadzenia postępowa- nia zabezpieczającego w sprawach opiekuńczych. Podjęto w nim próbę wykazania, iż postępowanie zabezpieczające ma na celu zabezpieczenie interesów strony wnioskującej oraz staje się instrumentem osiągania celów w danym postępowaniu. Niniejsze opra- cowanie obrazuje problematykę zabezpieczenia miejsca zamieszkania małoletniego, jak i zabezpieczenia kontaktów w postępowaniu opiekuńczym, a nadto wykorzystanie możliwości technologicznych do utrzymania więzi rodzinnych.
 
REFERENCJE (9)
1.
Dziak J., Nie tylko pogawędki, czyli rzecz o komunikatorach, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 4(85).
 
2.
Ereciński T. (red.), System prawa procesowego cywilnego. Postępowanie zabezpieczające, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 27.
 
3.
Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, komentarz do art. 382 kodeksu postępowania cywilnego, t. 1, art. 1–47716, wyd. 4, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
4.
Osajda K. (red.), Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 
5.
Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Komentarze Kodeksowe, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 
6.
Rzewuska M., Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 
7.
Sitek P., Aspekty prawne struktury rodziny a ambiwalentność koncepcji partnerstwa w stosunkach rodzicielskich z dziećmi, „Journal of Modern Science” 2014, nr 1/20.
 
8.
Strzelecka M., Postępowanie w sprawach rozwodowych, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 24, s. 1352.
 
9.
Szanciło T. (red.), Komentarz do art. 756 1 kodeksu postepowania cywilnego, t. 2, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 
Journals System - logo
Scroll to top