PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (145-158)
Prawo podmiotowe jednostki do środowiska. Perspektywa konstytucyjna
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł nie podejmuje nowego problemu badawczego. Stanowi natomiast głos w dys- kusji nad potrzebą zabezpieczenia podmiotowego prawa jednostki do środowiska oraz koniecznością określenia zakresu przedmiotowego tego prawa. Zaprezentowane w opracowaniu wywody służą rozstrzygnięciu, czy istnieje konstytucyjne podmiotowe prawo jednostki do środowiska, zabezpieczone środkiem prawnym w postaci skargi konstytucyjnej. Liczne przytoczone argumenty, poparte stanowiskiem doktryny oraz judykatami Trybunału Konstytucyjnego, wiodą do konkluzji, że Konstytucja RP z 1997 r., poza prawem każdego do informacji o stanie i ochronie środowiska, nie gwarantuje jednostkom żadnego innego prawa podmiotowego związanego z funkcjonowaniem człowieka w środowisku naturalnym.
 
REFERENCJE (17)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 
2.
Behnke M., Zanieczyszczenie środowiska jako naruszenie prawa do prywatności – refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
3.
Bernaczyk M., Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
4.
Bosek L., Komentarz do art. 68 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
5.
Doktór-Bindas K., Prawo do czystego powietrza, „Przegląd Konstytucyjny” 2020, nr 4.
 
6.
Dołęgowska E., Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 18.
 
7.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
8.
Górski M., Komentarz do art. 74 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
9.
Haładyj A., Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 2.
 
10.
Hejbudzki M., Normatywne podstawy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego koncepcji prawa podmiotowego do życia w czystym środowisku, „Studia Prawnoustrojowe UWM” 2019, nr 43.
 
11.
Jaroszewska-Charoś D., Prawo człowieka do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
12.
Kierzkowska J.S., Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
13.
Krzywoń A., Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8.
 
14.
Leśniak N., Granice ingerencji w sferę praw i wolności jednostki ze względu na konstytucyjną przesłankę „ochrony środowiska”, [w:] A. Batori in. (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2013.
 
15.
Olejarczyk E., Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2.
 
16.
Stępień-Załucka B., Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka a możliwość korzystania ze środowiska naturalnego jako dobro osobiste, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2020.
 
17.
Szydło M., Komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
Journals System - logo
Scroll to top