PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (145-158)
Subjective Rights of an Individual to the Environment. A Constitutional Perspective
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article does not discuss a new research problem. However, it contributes to the discussion on the need to secure the individual’s subjective right to the environment as well as on the need to determine the scope of this right. The arguments presented in the study serve to decide whether there exist constitutional subjective rights to the environment, secured by a legal means in the form of a constitutional complaint. A number of arguments, supported both by the doctrine and the case law of the Constitutional Tribunal, lead to the conclusion that the Constitution of the Republic of Poland of 1997 does not guarantee individuals any other subjective rights related to human functioning in the natural environment, apart from the right of everyone to information on the condition and protection of the environment.
 
REFERENCES (17)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 
2.
Behnke M., Zanieczyszczenie środowiska jako naruszenie prawa do prywatności – refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
3.
Bernaczyk M., Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
4.
Bosek L., Komentarz do art. 68 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
5.
Doktór-Bindas K., Prawo do czystego powietrza, „Przegląd Konstytucyjny” 2020, nr 4.
 
6.
Dołęgowska E., Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 18.
 
7.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 5 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
8.
Górski M., Komentarz do art. 74 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
9.
Haładyj A., Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 2.
 
10.
Hejbudzki M., Normatywne podstawy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego koncepcji prawa podmiotowego do życia w czystym środowisku, „Studia Prawnoustrojowe UWM” 2019, nr 43.
 
11.
Jaroszewska-Charoś D., Prawo człowieka do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
12.
Kierzkowska J.S., Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska i in. (red.), Prawa człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.
 
13.
Krzywoń A., Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8.
 
14.
Leśniak N., Granice ingerencji w sferę praw i wolności jednostki ze względu na konstytucyjną przesłankę „ochrony środowiska”, [w:] A. Batori in. (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2013.
 
15.
Olejarczyk E., Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2.
 
16.
Stępień-Załucka B., Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka a możliwość korzystania ze środowiska naturalnego jako dobro osobiste, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2020.
 
17.
Szydło M., Komentarz do art. 31 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 
Journals System - logo
Scroll to top