PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (128-144)
W trosce o bezpieczną cywilizację
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor zwraca uwagę, że należy przyjrzeć się uważniej cechom obecnej epoki, która jest światem ograniczającym pogłębioną refleksję. Wskazuje na wyzwania, które są związane ze zmianą paradygmatów. Zauważa, że powstają fundamentalne pyta- nia dotyczące istoty samego człowieczeństwa, regresu człowieczeństwa i tego, co je określa. Podkreśla, że człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, że jego wytwory (nie wszystkie), posiadające w sobie szczególny walor pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą obrócić się przeciwko niemu. Rozwój cywilizacji wymusza podjęcie działań w celu ochrony potrzeb i praw człowieka, dlatego też postęp cywilizacyjny winien iść w parze z postępem etyczno-moralnym i duchowym człowieka oraz powrotem do zdroworozsądkowego sposobu myślenia, a także ponoszenia odpowiedzialności za los człowieka i świata, w którym żyjemy.
 
REFERENCJE (30)
1.
Abbagnano N. Storia della filosofia, G.E. LʹEspresso, volume 9, Utet, Torino. 1998.
 
2.
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 70.
 
3.
Bocheński J.M. Sens życia i inne eseje, Kraków. 1993.
 
4.
Filiciak M., „Polityka” (8/17).
 
5.
Frankfurt H. O wciskaniu kitu, Warszawa. 2008.
 
6.
Frankl V.E. Wywiad z V.E. Franklem – Nadać życiu sen, „Życie i Myśl” 1973 nr 4, tenże Wola sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa. 1973.
 
7.
Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski-zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”.
 
8.
Hassan I. The Dismembermentr of Orpheus, University of Winconsin Press., I. Hassan, Post moderno e letteratura, cyt. [w:] Abbagnano N. (1998), Storia della filosofia, G.E. LʹEspresso, volume 9, Utet, Torin. 1998.
 
9.
Jastrzębski J. Spór o wartości w epoce globalizacji, [w:] Edukacja ku wartościom, red. A.  Szerląg, Kraków. 2004.
 
10.
Kelly K. Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Warszawa. 2017.
 
11.
Kurzweil R. The Age of Spiritual Machines, London.
 
12.
Levinas E. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa.
 
13.
Lorenz K. Regres człowieczeństwa, Warszawa.
 
14.
Madej M. Rewolucja informatyczna-istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa.
 
15.
Mamford L. Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa. 1966.
 
16.
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa. 1983.
 
17.
Oniszczuk J. Leon Petrażycki i rozwój nauk o politykach publicznych, „Zeszyty Naukowe KUL” 62 nr 2 (246). 2019.
 
18.
Possenti V. Osoba nową zasadą, przekł. J. Merecki, Lublin. 2012.
 
19.
Quaknin M.A. Tajemnice kabały, przekład K. i K. Pruscy, Warszawa. 2006.
 
20.
Rich E., K.Knight, Artificial Intelligence, New York.
 
21.
Różanowski K. Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”. 2007.
 
22.
Serwin B.L. The Golem Legend. Origins and Implications, Lanham MD. 1985.
 
23.
Schodem G. Kabała i jej symbolika, przekł. R. Wojnarowski, Kraków. 1996.
 
24.
Stadniczeńko S.L, Post humanizm i rozwój technologii trans humanistycznych a człowiek – prawnik XXI wieku (przekazano do druku).
 
25.
Stadniczeńko S.L., Posthumanizm i rozwój technologii transhumanistycznych a człowiek – prawnik XXI wieku, (przekazano do druku).
 
26.
Stadniczeńko S.L., Zamelski P. Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu prawa i sensu życia, Warszawa. 2020.
 
27.
Stylec-Szromek P. Sztuczna inteligencja-prawo, odpowiedzialność, etyka, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”. 2018.
 
28.
Szuman S. Afirmacja życia, Lwów 1938, tenże Poważne i pogodne zagadnienie afirmacji życia, Katowice. 1938.
 
29.
Vattimo G. La fine della modernita, Milano. 2011.
 
30.
Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
 
Journals System - logo
Scroll to top