PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (108-127)
Prawo do prywatności w dobie sztucznej inteligencji
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo do prywatności w dobie sztucznej inteligencji oznacza możliwość sprawowania kontroli nad własnym życiem prywatnym, w tym nad informacjami o sobie i swojej rodzinie. Solidne przepisy o ochronie prywatności są nieodzowne dla budowy i utrzymywania zaufania w świecie cyfrowym. Niezwykle istotne jest zapewnienie równowagi między należytą ochroną życia prywatnego a wspieraniem rozwoju nowych technologii i innowacji. Artykuł przedstawia, czym jest prywatność w dobie sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia dla prywatności płyną z rozwoju technologii, w jaki sposób gwarantowane i chronione jest prawo do prywatności (zarówno przez normy międzynarodowe, jak i polskie regulacje prawne). Autor dokonuje także oceny regulacji prawnych dotyczących gwarancji prawa do prywatności w świecie sztucznej inteligencji.
 
REFERENCJE (17)
1.
Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Presiner (red,), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 
2.
Ciechomska M., E-usługi a RODO, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
3.
Czerniawski M., Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym, [w:] D. Lubasz (red.), Meritum. Ochrona danych osobowych, Wolters Kluwer Warszawa 2020, s. 21.
 
4.
Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji, Bruksela, 10 kwietnia 2019 r., https://www.europarl.europa.eu... DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf (dostęp: 8.08.2021).
 
5.
Innes J.C., Privacy, Intimacy and Isolation, Oxford University Press, Oxford 1992.
 
6.
International Data Corporation, Worldwide Spending on Artificial Intelligence Is Expected to Double in Four Years, Reaching $110 Billion in 2024, According to New IDC Spending Guide, 25 sierpnia 2020 r.
 
7.
Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 
8.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Sztuczna inteligencja dla Europy, Bruksela, 25 kwietnia 2018 r., COM(2018) 237 final, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0237&from=RO (dostęp: 7.08.2021).
 
9.
Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, nr 20.
 
10.
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
11.
Mielnik Z., Prawo do prywatności (wybrane zagadnienia), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, nr 2.
 
12.
Nissenbaum H., Privacy in the context: technology, privacy and the integrity of social life, Standford University Press, Standford 2010.
 
13.
Nowak W., Specyfika zagrożeń w cyberprzestrzeni, [w:] C. Banasiński, M. Rojszczak (red.), Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 
14.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI)), https://www.europarl.europa.eu...- 0081_PL.html (dostęp: 8.08.2021).
 
15.
Rojszczak M., Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 
16.
Warren S.D., Brandeis L.D., The right to Privacy, „Harward Law Review” 1890, nr 4.
 
17.
Żołyński J., RODO. Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, Wolter Kluwers, Warszawa 2018.
 
Journals System - logo
Scroll to top