PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (108-127)
The right to privacy in the era of artificial intelligence
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Privacy in the era of artificial intelligence is the ability to exercise control over your private life, including information about yourself and your family. Robust privacy laws are essential to building and maintaining trust in a digital world. It is extremely important to ensure a balance between proper protection of private life and supporting the development of new technologies and innovation. The article presents what privacy is in the era of artificial intelligence, what threats to privacy result from the development of technology, how the right to privacy is guaranteed and protected (both by international standards and Polish legal regulations). The author also assesses the legal regulations regarding the guarantee of the right to privacy in the AI world.
 
REFERENCES (17)
1.
Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] B. Banaszak, A. Presiner (red,), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 
2.
Ciechomska M., E-usługi a RODO, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
3.
Czerniawski M., Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym, [w:] D. Lubasz (red.), Meritum. Ochrona danych osobowych, Wolters Kluwer Warszawa 2020, s. 21.
 
4.
Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji, Bruksela, 10 kwietnia 2019 r., https://www.europarl.europa.eu... DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf (dostęp: 8.08.2021).
 
5.
Innes J.C., Privacy, Intimacy and Isolation, Oxford University Press, Oxford 1992.
 
6.
International Data Corporation, Worldwide Spending on Artificial Intelligence Is Expected to Double in Four Years, Reaching $110 Billion in 2024, According to New IDC Spending Guide, 25 sierpnia 2020 r.
 
7.
Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 
8.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Sztuczna inteligencja dla Europy, Bruksela, 25 kwietnia 2018 r., COM(2018) 237 final, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0237&from=RO (dostęp: 7.08.2021).
 
9.
Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, nr 20.
 
10.
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
11.
Mielnik Z., Prawo do prywatności (wybrane zagadnienia), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, nr 2.
 
12.
Nissenbaum H., Privacy in the context: technology, privacy and the integrity of social life, Standford University Press, Standford 2010.
 
13.
Nowak W., Specyfika zagrożeń w cyberprzestrzeni, [w:] C. Banasiński, M. Rojszczak (red.), Cyberbezpieczeństwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 
14.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI)), https://www.europarl.europa.eu...- 0081_PL.html (dostęp: 8.08.2021).
 
15.
Rojszczak M., Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 
16.
Warren S.D., Brandeis L.D., The right to Privacy, „Harward Law Review” 1890, nr 4.
 
17.
Żołyński J., RODO. Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, Wolter Kluwers, Warszawa 2018.
 
Journals System - logo
Scroll to top