PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (159-173)
„Digital natives” – szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania nowoczesnych mediów w procesie kształcenia
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie najważniejszych szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów w procesie kształcenia i wychowania pokolenia nazywanego „digital natives”. Pokolenie to uważane jest za generację traktującą nowoczesne rozwiązania technologiczne, komunikacyjne i informacyjne jako coś naturalnego. Cechę tę można efektywnie wykorzystać w szkole. Aby tak się jednak stało, konieczna jest właściwie zaplanowana i zrealizowana edukacja medialna, która pozwoli wykorzystać szanse oraz eliminować zagrożenia, które wiążą się z korzystaniem przez młodych ludzi z technologii cyfrowej.
 
REFERENCJE (25)
1.
Biel W., Nowe media – interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 1/19.
 
2.
Gałuszka D., Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej, „Państwo i społeczeństwo” 2017, nr 3/17.
 
3.
Głoskowska-Sołdatow M., Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki, [w:] E. Jaszczyszyn i J. Szada-Borzyszkowska (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010.
 
4.
Grochowski P., Lud internetowy i jego folklor, Wprowadzenie, [w:] P. Grochowski, Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
 
5.
Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 
6.
Kozłowska A., Oddziaływania mass mediów, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006, s. 76–77.
 
7.
Matusiak R., Kompetencje i problemy nauczyciela w zakresie nauczania edukacji medialnej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2017, nr 2.
 
8.
Michniuk A., Koniczna P. i Pastwa A., Młodzi pedagodzy kontra Digital natives, „Kultura Popularna” 2014, nr 3(41).
 
9.
Morozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 
10.
Nieć M., Komunikowanie społeczne i media, Wolter Kluwer, Warszawa 2010, s. 64.
 
11.
Nowicka E., Walas B., Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 4/26.
 
12.
Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 
13.
Osmańska-Furmanek W, Furmanek M., Pedagogika mediów, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, T. 3, GWP, Gdańsk 2006.
 
14.
Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon. MCB University Press” 2001, vol. 9/5.
 
15.
Przybyła M., Digital natives vs. digital immigrants? – szkoła a kreatywność on-line, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23.
 
16.
Sartori G.., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 
17.
Such-Pyrgiel M. System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych. Academic Journal of Sociology,7/2012, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss.. 77–91, ISSN 2299-2367.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. Legal changes against the family and single people in twenty first century in Poland, Annales Universitatis Apilenis Series Jurisprudentia, Alba Iulia 2014, Vol. 17/2014, ss. 148-156, ISSN 1454-4075.
 
19.
Such-Pyrgiel, M. The socio-demographic changes in contemporary polish society. Selected issues, POLITICKÉ VEDY Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security Studies, 2018, Vol. 21, No. 4, pp.162-177, ISSN 1335–2741.
 
20.
Such-Pyrgiel, M. Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 347, ISBN 978-83-66220-96-6.
 
21.
Tanaś M.. Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydatkyczne” 1993, nr 3.
 
22.
Tomaszewska H. Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2012.
 
23.
Urbanek B., Media w edukacji – pedagogiczne aspekty ich wykorzystania, „Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1(53).
 
24.
Więczkowska M., Co wciąga Twoje dziecko?, Wydawnictwo M, Kraków 2012.
 
25.
Wołek M., Podejrzane spojrzenie. Hermeneutyka sposobów przedstawiania nowych mediów, [w:] W. Chyła i in. (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wydawnictwo Bogucki, Poznań 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top