PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (283-304)
Społeczeństwo cyfrowe – zagrożenie dla realizacji dyspozycji art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany globalne polegające na tym, że ogół ludzkości w życiu codziennym używa komputerów i Internetu, pozwalają stwierdzić, iż trwale powstaje społeczeństwo cyfrowe. Kolejno wszystkie grupy wiekowe – dzieci, młodzież, osoby pracujące oraz emeryci – coraz powszechniej używają Internetu w celach: relaksacyjnych, edukacyj- nych, zawodowych, usługowych, komunikacji między sobą. Przyjmując to za fakt bezsporny, warto przeprowadzić analizę zjawiska uzależnienia – tzw. siecioholizmu. Uzależnienie co do zasady jest przedmiotem badań wielu dyscyplin nauki. W tym przypadku podjęto się badania zagrożeń wynikających z siecioholizmu wobec obowiązków małżeńskich pod kątem prawnym, psychologicznym i społecznym. Kolejno zostały podjęte badania w obszarze przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuń- czego a następnie w zakresie najnowszych ustaleń z zakresu psychologii i socjologii.
 
REFERENCJE (26)
1.
Augustynek A., Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Difin, Poznań 2010.
 
2.
Banaszak A., Hazard jako problem współczesnych społeczeństw, „Journal of Modern Science” 2014, nr 20(1).
 
3.
Barłóg M.J., Uzależnienie od Internetu i jego osobowościowe determinanty, „Hygeia Public Health” 2015, nr 50(1).
 
4.
Bierówka J., Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 
5.
Chrzanowski M., Zawada P., Social economy and social innovations – an impulse for further, wider discussion, „Journal of Modern Science” 2020, nr 2(45).
 
6.
Drogowski M., Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, „Psychiatria Polska” 2010, t. 44, nr 4.
 
7.
Furmanek W., Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym, „Dydaktyka Informatyki” 2017, nr 12.
 
8.
Górecki J., Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, PWN, Warszawa 1965.
 
9.
GUS Analizy Statystyczne, Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin, Warszawa 2019.
 
10.
Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3.
 
11.
Kosek M., Uzależnienie od Internetu jako jedna z przyczyn rozwodu, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009, nr 9/2.
 
12.
Kurowska M., Wykluczenie cyfrowe zagrożeniem dla społeczeństwa informacyjnego, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 9(145).
 
13.
Majchrzak Z., Ciszewski I., Cynkier P., Osobowość nieprawidłowa (makiaweliczna) jako możliwa przyczyna niezdolności do zawarcia ważnego małżeństwa. Opis przypadku, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2000, IX, supl. 1(9).
 
14.
Mroczek M., Wybrane problemy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON” 2013, nr 1(5).
 
15.
Olejniczak A., Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1980.
 
16.
Osajda K. (red.), Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, przepisy wprowadzające KRO, C.H. Beck, Warszawa, 2017.
 
17.
Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Komentarze Kodeksowe, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 
18.
Rosset E., Rozwody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 
19.
Sitek B., Koncepcja małżeństwa z perspektywy prawa rzymskiego i kanonicznego. Niemodna instytucja?, [w:] M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Rodzina w prawie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 
20.
Sommer H., Sommer H., Michno J., Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2015, t. 3.
 
21.
Stojanowska W., Problematyka rozwodów w świetle badań, Warszawa 1978.
 
22.
Strelau J., Osobowość jako zespół cech, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki tom II, GWP, Gdańsk 2004.
 
23.
Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997.
 
24.
Szynkiewicz M., Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, „Studia Metodologiczne” 2014, nr 32, s. 65–77.
 
25.
Talar T., Podatkowa spirala zadłużenia, „Journal of Modern Science” 2018, nr 4(39).
 
26.
Wallace P., Psychologia Internetu, Nowe Horyzonty, Poznań 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top