PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (283-304)
Digital society - a threat to the implementation of the disposition of art. 23 of the family and guardianship code?
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Global changes consisting in the fact that the whole of mankind uses computers and the Internet in their daily lives allow us to state that a digital society is permanently emerging. Successively, all age groups: children, youth, working people and retirees are using the Internet more and more often for the following purposes: relaxation, education, work, services, and communication with each other. Taking this as an indisputable fact, it is worth focusing the analysis on the phenom- enon of addiction, the so-called networkaholism. Addiction, as a rule, is the subject of research in many scientific disciplines. In this case, research was undertaken on the risks of networkaholism towards marriage obligations in terms of legal, psychological and social issues. Subsequently, research was undertaken in the area of the provisions of the Family and Guardianship Code, followed by the latest findings in the field of psychology and sociology.
 
REFERENCES (26)
1.
Augustynek A., Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Difin, Poznań 2010.
 
2.
Banaszak A., Hazard jako problem współczesnych społeczeństw, „Journal of Modern Science” 2014, nr 20(1).
 
3.
Barłóg M.J., Uzależnienie od Internetu i jego osobowościowe determinanty, „Hygeia Public Health” 2015, nr 50(1).
 
4.
Bierówka J., Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 
5.
Chrzanowski M., Zawada P., Social economy and social innovations – an impulse for further, wider discussion, „Journal of Modern Science” 2020, nr 2(45).
 
6.
Drogowski M., Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, „Psychiatria Polska” 2010, t. 44, nr 4.
 
7.
Furmanek W., Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym, „Dydaktyka Informatyki” 2017, nr 12.
 
8.
Górecki J., Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, PWN, Warszawa 1965.
 
9.
GUS Analizy Statystyczne, Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin, Warszawa 2019.
 
10.
Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3.
 
11.
Kosek M., Uzależnienie od Internetu jako jedna z przyczyn rozwodu, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009, nr 9/2.
 
12.
Kurowska M., Wykluczenie cyfrowe zagrożeniem dla społeczeństwa informacyjnego, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 9(145).
 
13.
Majchrzak Z., Ciszewski I., Cynkier P., Osobowość nieprawidłowa (makiaweliczna) jako możliwa przyczyna niezdolności do zawarcia ważnego małżeństwa. Opis przypadku, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2000, IX, supl. 1(9).
 
14.
Mroczek M., Wybrane problemy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON” 2013, nr 1(5).
 
15.
Olejniczak A., Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1980.
 
16.
Osajda K. (red.), Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, przepisy wprowadzające KRO, C.H. Beck, Warszawa, 2017.
 
17.
Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Komentarze Kodeksowe, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 
18.
Rosset E., Rozwody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 
19.
Sitek B., Koncepcja małżeństwa z perspektywy prawa rzymskiego i kanonicznego. Niemodna instytucja?, [w:] M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Rodzina w prawie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 
20.
Sommer H., Sommer H., Michno J., Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2015, t. 3.
 
21.
Stojanowska W., Problematyka rozwodów w świetle badań, Warszawa 1978.
 
22.
Strelau J., Osobowość jako zespół cech, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki tom II, GWP, Gdańsk 2004.
 
23.
Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1997.
 
24.
Szynkiewicz M., Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, „Studia Metodologiczne” 2014, nr 32, s. 65–77.
 
25.
Talar T., Podatkowa spirala zadłużenia, „Journal of Modern Science” 2018, nr 4(39).
 
26.
Wallace P., Psychologia Internetu, Nowe Horyzonty, Poznań 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top