PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (251-265)
Egzekucja komornika sądowego w świecie wirtualnym
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Komornik sądowy jest organem egzekucyjnym ściśle związanym z sądem, przy którym działa. Liczne nowelizacje ustaw mają też wpływ na Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Egzekucja w ujęciu szerokim uległa już zmianom jeszcze przed światową pandemią wywołaną wirusem COVID-19. Zmiany, o których mowa będzie w tym artykule, miały dotyczyć wprowadzenia komornika do wirtualnego świata w celu ustaleń majątku dłużnika oraz poprzez umożliwienie przeprowadzenia licytacji komorniczych za pomocą Internetu. Gdy w Polsce dostęp do Internetu stał się powszechny, sami komornicy liczyli na oderwanie ich od już wówczas przestarzałych przepisów i wprowadzenie ich w XXI w. Jedną w pierwszych inicjatyw było wprowadzenie przez Krajową Radę Komorniczą portalu licytacyjnego. Na tym portalu komornicy zamieszczali informacje o wyznaczanych licytacjach, swoje obwieszczenia wraz z podstawowym opisem przedmiotu licytacji, warunków licytacji, wpłaty wadium oraz miejsca i czasie licytacji. Dzięki łatwej i szybko działającej stronie każdy, kto miał dostęp do Internetu, już nie musiał podróżować po całym kraju, by dowiedzieć się, co będzie licytowane. Niestety ówczesne przepisy uniemożliwiały licytacji w formie elektronicznej. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona i opisana droga wejścia komornika w wirtualny świat nie tylko od strony licytacji, ale również technicznych możliwości, jakie otrzymali oni z biegiem czasu. Zostaną przedstawione zagrożenia, ale również zwrócona będzie uwaga na prawnotechniczne mankamenty uniemożlwiające skuteczną egzekucję z kryptowaluty i jej zagrożenia.
 
REFERENCJE (11)
1.
Adamczuk A., [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, art. 478–1217, art. 478, art. 8792, wyd. 4, WKP, Warszawa 2021.
 
2.
Gołębiewski P., Ramy prawne blokady rachunku bankowego i wstrzymania transakcji płatniczej, [w:] P. Sitek (red.), Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, recenzowana praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016, s. 155–193.
 
3.
Gołębiewski P., System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce, [w:] P. Sitek (red.), Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, recenzowana praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016, s. 97–126.
 
4.
Habryn-Chojnacka E., Elektroniczne postępowanie upominawcze, ABC, LEX, Warszawa 2018.
 
5.
Kunicki I., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, art. 8791, Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, LEX, Warszawa 2019.
 
6.
Piotrowska A., Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2015, nr 5(23).
 
7.
Sitek P., Działania przestępcze skierowane przeciwko dokumentowi elektronicznemu, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie” 2006, nr 1/2, s. 117–125.
 
8.
Sitek P., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysu finansowego i po kryzysie, [w:] M. Ganczar, J. Król i M. Szewczak (red.), Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2017.
 
9.
Sitek P., Rosnąca rola banków w kreacji pieniądza, [w:] P. Sitek, Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016.
 
10.
Świtkowski M., Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r., LEX/el. 2019.
 
11.
Zawistowski D., Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, [w:] T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, art. 730–1088, Wolters Kluwer Polska, LEX, Warszawa 2021.
 
Journals System - logo
Scroll to top