PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (251-265)
Execution of a court bailiff in the virtual world
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The bailiff is an enforcement authority closely related to the court at which he acts. Numerous amendments to the acts also have an impact on the Code of Civil Procedure (hereinafter: the Code of Civil Procedure). Large-scale enforcement has already changed before the global COVID-19 pandemic. The changes referred to in this article will concern the introduction of the bailiff to the virtual world in order to determine the debtor’s property and by enabling bailiff auctions via the internet. When access to the Internet became common in Poland, the bailiffs themselves counted on tearing them away from the already outdated regulations and introducing them into the 21st century. One of the first initiatives was the introduction of an auction portal by the National Council of Bailiffs. On this portal, bailiffs posted information from the auctions appointed, their announcements along with the basic description of the subject of the auction, conditions of the auction, payment of the bid security and the place and time of the auction. Thanks to the easy and fast-acting website, everyone who had access to the Internet no longer had to travel all over the country to find out what would be auctioned. Unfortunately, the regulations of that time did not allow electronic auctions. This article will present and describe the bailiff ’s entry into the virtual world not only in terms of auctions, but also the technical possibilities they have received over time and threats, but also paying attention to legal and technical shortcomings that prevent effective execution of cryptocurrencies and its threats.
 
REFERENCES (11)
1.
Adamczuk A., [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, art. 478–1217, art. 478, art. 8792, wyd. 4, WKP, Warszawa 2021.
 
2.
Gołębiewski P., Ramy prawne blokady rachunku bankowego i wstrzymania transakcji płatniczej, [w:] P. Sitek (red.), Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, recenzowana praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016, s. 155–193.
 
3.
Gołębiewski P., System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce, [w:] P. Sitek (red.), Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, recenzowana praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016, s. 97–126.
 
4.
Habryn-Chojnacka E., Elektroniczne postępowanie upominawcze, ABC, LEX, Warszawa 2018.
 
5.
Kunicki I., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, art. 8791, Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, LEX, Warszawa 2019.
 
6.
Piotrowska A., Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia” 2015, nr 5(23).
 
7.
Sitek P., Działania przestępcze skierowane przeciwko dokumentowi elektronicznemu, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie” 2006, nr 1/2, s. 117–125.
 
8.
Sitek P., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysu finansowego i po kryzysie, [w:] M. Ganczar, J. Król i M. Szewczak (red.), Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2017.
 
9.
Sitek P., Rosnąca rola banków w kreacji pieniądza, [w:] P. Sitek, Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2016.
 
10.
Świtkowski M., Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r., LEX/el. 2019.
 
11.
Zawistowski D., Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, [w:] T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, art. 730–1088, Wolters Kluwer Polska, LEX, Warszawa 2021.
 
Journals System - logo
Scroll to top