PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (230-250)
Prawo do życia i zdrowia a skuteczność kampanii społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wśród wielu obszarów aktywności człowieka, będących efektem rozwoju cywilizacji, można wskazać takie, które w istotny sposób zagrażają jego zdrowiu i życiu. Jednym z nich jest wzrastająca mobilność, która przynosi wiele korzyści, ale skutkuje również wysokimi kosztami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, ponoszonymi w związku z ruchem drogowym. Według aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia wypadki drogowe wymieniane są jako jedna z dziesięciu głównych przyczyn śmierci na świecie. W celu ochrony ludzkiego życia i zdrowia organizacje między- narodowe, rządy państw, podmioty gospodarcze i organizacje społeczne podejmują liczne działania, które mają wpływać na zmianę zachowań uczestników ruchu drogo- wego. Inicjatywami, których celem jest motywowanie uczestników ruchu drogowego do poprawnych zachowań, są kampanie społeczne. W Polsce prowadzonych jest wiele kampanii społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie należy podkreślić, że prewencyjny charakter tego typu działań uniemoż- liwia jednoznaczną ocenę ich skuteczności. W artykule przedstawiono wyniki badań bezpośrednich w zakresie rozpoznawalności prowadzonych kampanii społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz oceny ich realnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ajzen I., From intentions to actions: A theory of planned behavior, [w:] J. Kuhl & J.  Beckmann (eds.), Action-control: From cognition to behavior, Springer, Heidelberg 1985.
 
2.
Akbari M. i.in., The effect of motorcycle safety campaign on helmet use: A systematic review and meta-analysis, IATSS Research, https://www.sciencedirect.com/... (dostęp: 18.06.2021).
 
3.
Black N., Evidence-based policy: proceed with care, „British Medical Journal” 2001, No. 323, s. 294–295.
 
4.
Boulanger A. i in., Typology of Evaluation Methods: Current Practices and Campaign Evaluation; Deliverable 2.1 of Campaigns and Awareness Raising Strategies in Traffific Safety (CAST), Directorate-General for Transport and Energy, European Commission, Brussels, 2007.
 
5.
Delhomme P. i in. (eds.), Manual for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns, CAST project, Belgian Road Safety Institute (IBSR-BIVV), Brussels, Belgium 2009.
 
6.
Elvik R. i in. (eds.), The Handbook of Road Safety Measures, 2nd revised edition, Elsevier, Amsterdam 2009.
 
7.
Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 
9.
Mendelsohn H., Some reason why information campaigns can succeed, „The Public Opinion Quarterly” 1973, No. 37(1).
 
10.
Morrison D.S. i in., What are the most effective ways of improving population health through transport interventions? Evidence from systematic reviews, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2003, No. 57.
 
11.
Nathanail E., Adamos G., Road safety communication campaigns: Research designs and behavioral modelling, „Transportation Research Part F” 2013, No. 18.
 
12.
Phillips R.O., Ulleberg P., Vaa T., Meta-analysis of the effect of road safety campaigns on accidents, „Accident Analysis and Prevention” 2011, No. 43.
 
13.
Pietrzak H., Prawo do życia, jego nienaruszalności i nie rozporządzalności. Aspekty prawno-karne, „Prawo Kanoniczne” 2013, t. 56, nr 2.
 
14.
Tarczydło B., Kampanie społeczne w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 157.
 
15.
Vaa T. i in., Effects of Information Campaigns on Behaviour and Road Accidents: Conditions, Evaluation and Cost Effectiveness, Institute of Transport Economics, Oslo, 2004.
 
16.
Vaa T., Phillips R. (eds.), Deliverable D1.3.Effects of road safety campaigns, CAST project, 2009.
 
17.
Wypadki drogowe w Polsce w 2020 r., Komenda Główna Policji, Warszawa 202.
 
Journals System - logo
Scroll to top