PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (151-173)
Children of re-emigrants in a Polish school
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main objective of this study was to check the knowledge of teachers from Polish schools about the problems faced by children with migration experience, awareness of the possibilities of helping these students and teachers’ knowledge about the functioning of Polish schools in the world.The respondents were 312 primary school teachers from the Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie and Podlaskie. A self-designed questionnaire was used in the study. The analysis of the results showed that the teachers had partial knowledge about the problems of children with migration experience, possibilities of help and generally little knowledge about the functioning of Polish schools in the world.
 
REFERENCES (24)
1.
Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Eurydice. (2011). Systemy edukacji w Europie-stan obecny i planowane reform. Zjednoczone królestwo Anglia. Strona internetowa: http://eurydice.org.pl/systemy... Data uzyskania: 11. 03. 2015.
 
3.
Figiel, A. (2019). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmieniających się przepisów prawa oświatowego. Edukacja Humanistyczna, 1(40), 37-48.
 
4.
Gębal, P. E. (2018). Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny https://polonia.stat.gov.pl/ Data uzyskania: 30.07.2023.
 
6.
Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik, J., Szydłowska, P., Grzymała-Moszczyńska, H. (2016). Język polski – swój czy obcy? O wyzwaniach językowych dzieci powracających z emigracji. Języki Obce w Szkole, 1, 118-122.
 
7.
Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik, J., Szydłowska, P. (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.
 
8.
Hamann, E. T. iZúñiga V. (2011). Schooling and the Everyday Ruptures Transnational Children Encounter in the United States and Mexico. W: C. Coe, R. R. Reynolds, D. A. Boehm, J. M. Hess i H. Rae-Espinoza (red.), Everyday Ruptures. Children, Youth, and Migration in Global Perspective, 141–160. Nashville: Vanderbilt University Press.
 
9.
Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 
10.
Iglicka, K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku: w pętli pułapki migracji. Warszawa: Scholar.
 
11.
Jurek, A. (2015). Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży. W: N. Kolorek, K. Kubin (red.), Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.
 
12.
Kamińska, K. (2019). Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole – problemy i wyzwania. Edukacja, 3(150), 18-28.
 
13.
Marzano R.J., Pickering D.J. (2005). Building Academic Vocabulary. Teacher’s Manual. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 
14.
Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą https://www.orpeg.pl/szkoly/sz... dostęp 30.07.2023.
 
15.
Pamuła-Behrens, M., Szymańska, M. (2017a). W polskiej szkole – Przewodnik dla nauczycieli. Kraków: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.
 
16.
Pamuła-Behrens, M., Szymańska, M. (2017b). Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz. 1280).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. Zm).
 
19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2020 r. poz. 1979).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2022 r. poz. 2692).
 
21.
Trevena, P. (2014). Szkolnictwo a sprawa migrancka: percepcje angielskiego a polskiego systemu edukacyjnego i ich wpływ na decyzje migracyjne. Studia BAS, 4(40), 105-133.
 
22.
White, A. (2014). Polish Return and Double Return Migration. Europe – Asia Studies, 66, 25-49.
 
23.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce https://znpusa.org/katalog-szk... Data uzyskania:30.07.2023.
 
24.
Zúñigaa, V., Hamann, E.T. (2015). Going to a home you have never been to: the return migration of Mexican and American-Mexican children. Children’s Geographies, 13 (6), 643–655.
 
Journals System - logo
Scroll to top