PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-173)
Dzieci reemigrantów w polskiej szkole
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego badania było sprawdzenie jaki jest stan wiedzy nauczycieli z polskich szkół na temat problemów dziecka z doświadczeniem migracji, świadomości dotyczącej możliwości pomocy tym uczniom oraz wiedzy nauczycieli na temat funkcjonowania szkół polonijnych na świecie. Respondenci to 312 nauczycieli szkół podstawowych z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. W badaniu zastosowano ankietę własnego autorstwa. Analiza wyników wykazała, że nauczyciele mają częściową wiedzę na temat problemów dziecka z doświadczeniem migracji, możliwości pomocy i generalnie znikomą wiedzę dotyczącą funkcjonowania szkół polonijnych na świecie.
 
REFERENCJE (24)
1.
Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Eurydice. (2011). Systemy edukacji w Europie-stan obecny i planowane reform. Zjednoczone królestwo Anglia. Strona internetowa: http://eurydice.org.pl/systemy... Data uzyskania: 11. 03. 2015.
 
3.
Figiel, A. (2019). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmieniających się przepisów prawa oświatowego. Edukacja Humanistyczna, 1(40), 37-48.
 
4.
Gębal, P. E. (2018). Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny https://polonia.stat.gov.pl/ Data uzyskania: 30.07.2023.
 
6.
Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik, J., Szydłowska, P., Grzymała-Moszczyńska, H. (2016). Język polski – swój czy obcy? O wyzwaniach językowych dzieci powracających z emigracji. Języki Obce w Szkole, 1, 118-122.
 
7.
Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik, J., Szydłowska, P. (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.
 
8.
Hamann, E. T. iZúñiga V. (2011). Schooling and the Everyday Ruptures Transnational Children Encounter in the United States and Mexico. W: C. Coe, R. R. Reynolds, D. A. Boehm, J. M. Hess i H. Rae-Espinoza (red.), Everyday Ruptures. Children, Youth, and Migration in Global Perspective, 141–160. Nashville: Vanderbilt University Press.
 
9.
Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 
10.
Iglicka, K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku: w pętli pułapki migracji. Warszawa: Scholar.
 
11.
Jurek, A. (2015). Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży. W: N. Kolorek, K. Kubin (red.), Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.
 
12.
Kamińska, K. (2019). Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole – problemy i wyzwania. Edukacja, 3(150), 18-28.
 
13.
Marzano R.J., Pickering D.J. (2005). Building Academic Vocabulary. Teacher’s Manual. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 
14.
Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą https://www.orpeg.pl/szkoly/sz... dostęp 30.07.2023.
 
15.
Pamuła-Behrens, M., Szymańska, M. (2017a). W polskiej szkole – Przewodnik dla nauczycieli. Kraków: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.
 
16.
Pamuła-Behrens, M., Szymańska, M. (2017b). Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz. 1280).
 
18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. Zm).
 
19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2020 r. poz. 1979).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2022 r. poz. 2692).
 
21.
Trevena, P. (2014). Szkolnictwo a sprawa migrancka: percepcje angielskiego a polskiego systemu edukacyjnego i ich wpływ na decyzje migracyjne. Studia BAS, 4(40), 105-133.
 
22.
White, A. (2014). Polish Return and Double Return Migration. Europe – Asia Studies, 66, 25-49.
 
23.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce https://znpusa.org/katalog-szk... Data uzyskania:30.07.2023.
 
24.
Zúñigaa, V., Hamann, E.T. (2015). Going to a home you have never been to: the return migration of Mexican and American-Mexican children. Children’s Geographies, 13 (6), 643–655.
 
Journals System - logo
Scroll to top