PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (188-213)
E-learning at universities in the era of the COVID-19 epidemic threat – experiences and new organizational challenges
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this publication is to present the results of research on the experiences of students and lecturers of Polish universities on e-learning and the organization of academic education during the COVID-19 pandemic. The article presents the recommendations most often formulated by respondents on the classes organization in the age of contemporary challenges. One of them is the ongoing state of epidemic threat. In this context, the challenge for universities is to optimize and improve the degree of use of modern communication and IT tools. In this area, we can observe a number of new, unprecedented (until 2020) activities, projects and events of a didactic, scientific and organizational nature – which are implemented hybrid or remotely. The main value of the article is to present the opinions of two academic circles – students and lecturers, representing a total of over a dozen Polish universities. As a result, two specific ranking lists with the respondents’ suggestions were created. The identified similarities and differences in the perception of the respondents indicate that in order to balance the expectations of both parties, it is necessary to find the so-called the golden mean – as a compromise and a response to the changing needs of students and research and teaching staff.
 
REFERENCES (32)
1.
Basilaia G., Kvavadze D., Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia, “Pedagogical Research”, No. 5 (4), 2020, pp. 2-9, DOI: 10.29333/pr/7937.
 
2.
Bazior G., Analiza porównawcza popularnych narzędzi do telekonferencji, [w:] E-learning na uczelniach. Koncepcje, organizacja, wdrażanie, (red.) R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, s. s. 299-327.
 
3.
Cellary W., Edukacja w świetle pandemii, [w:] Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020, s. 15-24.
 
4.
Czarkowski J., Komunikacja w kształceniu zdalnym dorosłych, [w:] Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii, (red). J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020, s. 93-114.
 
5.
Detyna B., Analiza i ocena wybranych systemów zarządzania jakością w kontekście ich wykorzystania przez uczelnię wyższą, [w:] Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, (red.) T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 91-106.
 
6.
Detyna B., Efektywność procesu kształcenia – dylematy i propozycje ewaluacji, „Marketing i Rynek”, nr 12, 2018, (CD), s. 113-123.
 
7.
Detyna B., Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 – perspektywa studentów i wykładowców, „Kultura i Edukacja”, nr 3,2021, s. 64-87, DOI: 10.15804/kie.2021.03.04.
 
8.
Grudowski P., Koncepcja Lean Management w uczelniach - przegląd wyników badań międzynarodowych. Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, s. 113-123.
 
9.
Gruszczyńska E., Kształcenie wyższe na odległość: jednak w poszukiwaniu nowych odpowiedzi na stare pytania, [w:] Nauczanie po pandemii…, s. 15-23.
 
10.
Henry N., Public Administration and Public Affairs, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2016, pp. 10-48.
 
11.
Jeffries P. R. et al., The Role of Technology in Health Professions Education during the COVID-19 Pandemic, “Academic Medicine”, No 1(97), 2022, pp. 104-109, DOI: 10.1097/ACM.0000000000004523.
 
12.
Kańtoch E., Metodyka myślenia projektowego w zdalnym nauczaniu, [w:] E-learning na uczelniach…, s. . 291-298.
 
13.
Klein L. L. et al., Management of lean waste in a public higher education institution, “Journal of Cleaner Production”, No. 286, 2021, pp. 1-11, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.125386.
 
14.
Krouska A. et al., Mobile game-based learning as a solution in COVID-19 era: Modeling the pedagogical affordance and student interactions, “Education and Information Technologies”, No. 27, 2022, pp. 229–241, DOI: 10.1007/s10639-021-10672-3.
 
15.
Lopes H., McKay V., Adult learning and education as a tool to contain pandemics: The COVID-19 experience, “International Review of Education”, No. 66, 2020, pp.575–602.
 
16.
Maciąg J., Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, Np. 1(47), 2016, pp. 163-180, DOI: 10.14746/nsw.2016.1.7.
 
17.
Mazur J., Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Raport EduHack 2021, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 1-32.
 
18.
Moskwa Sz., Metody i narzędzia wykorzystywane do nauczania zdalnego przez nauczycieli akademickich uczelni technicznych w okresie pandemii, [w:] E-learning na uczelniach…, s. 281-190.
 
19.
Murphy M. P. A., COVID-19 and emergency eLearning: Consequences of the securitization of higher education for post-pandemic pedagogy, “Contemporary Security Policy”, No. 41 (3), 2020, pp. 492-505, DOI: 10.1080/13523260.2020.1761749.
 
20.
Osborne S. P. et al, A New Theory for Public Service Management? Toward a Public Service-Dominant Approach, “American Review of Public Administration”, No. 43(2), 2012, pp. 135–158.
 
21.
Piasecka A. et al., Projakościowe koncepcje zarządzania w szkołach wyższych. TQM. Lean Management, Kaizen, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 63-65.
 
22.
Pokhrel S., Chhetri R., A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning, “Higher Education for the Future”, Vol. 8, 2021, pp. 133–141, DOI: 10.1177/2347631120983481.
 
23.
Ribeiro D. V. et al., University management: The lean production allied to the program quality of life at work, “Gestao e Producao”, No. 26(4), pp. 1-9, DOI: 10.1590/0104-530X2259-19.
 
24.
Schleicher A., The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance, OECD, 2020, pp. 2-30, https://www.oecd.org/education..., inf. z 02 VII 2022.
 
25.
Sękowski P., Niektóre prawne uwarunkowania organizacji i prowadzenia zajęć zdalnych z zastosowaniem technologii informatycznych, [w:] Zdalne kształcenie akademickie…, s. 241-252.
 
26.
Siemieniecka D., Narzędzia społecznościowe w nauczaniu - wskazania do praktyki edukacyjnej w sytuacji koronawirusa COVID-19 - raport z badań pilotażowych, [w:] Zdalne kształcenie akademickie…, s. 177-194.
 
27.
Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą jako wymóg współczesności, „Problemy Jakości”, nr 2, 2014, s. 8–12.
 
28.
Strzelec M., Rozwój mediów a kształcenie zdalne, [w:] Zdalne kształcenie akademickie…, s. 67-78.
 
29.
Vasilieva G. N. et al., Application of lean technologies of educational process control under the conditions of epidemiological uncertainty, “Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law”, No. 31(2), 2021, pp. 196-203. DOI: 10.35634/2412-9593-2021-31-2-196-203.
 
30.
Wantuch A., Wykorzystywanie MS Teams do prowadzenia zajęć z podstaw elektrotechniki [w:] E-learning na uczelniach…, s. 329-342.
 
31.
Wawak T., Ekonomia jakości zarządzania, [w:] Jakość zarządzania – refleksje, wymiary, problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2017, s. 64–73.
 
32.
Wiśniewska M., Grudowski, P., High-quality academic teachers in business school. The case of The University of Gdańsk, Poland, “Total Quality Management & Business Excellence”, 27(10), 2016, pp. 1158-1170, DOI: 10.1080/14783363.2015.1064766.
 
Journals System - logo
Scroll to top