PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (263-272)
MEDIA EDUCATION FOR MEDIA RECEPIENT’S SECURITY
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (25)
1.
Braun-Gałkowska M., Pedagogika mediów potrzebą szkoły XXI wieku, w: Pedagogika mediów, pod red. J. Detki, KRRiT, Kielce 2000, s. 21-25.
 
2.
Drzewiecki P., Dlaczego edukacja medialna, mhttp://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/edukacja/drzewiecki/Edukacja_medialna_Drzewiecki.pt.
 
3.
 
4.
Godzic W., Ostrowska E., Pitrus A., Edukacja medialna. Raport przygotowany dla KRRiT, Kraków – Warszawa 2005, maszynopis w Biurze KRRiTV w Warszawie.
 
5.
Gruchoła M., Ochrona telewidza w Trzeciej Rzeczypospolitej, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 
6.
Isohookana-Asunmaa T., Raport Komitetu Kultury i Edukacji Rady Europy: Edukacja Medialna z dnia 6 czerwca 2000 r., Doc. 8753, pace@coe.int. http://stars.coe.fr.
 
7.
Kirwil L., Co dziecko odbiera z telewizji, w: Pedagogika mediów, red. J. Detki, KRRiT, Kielce 2000.
 
8.
Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 1998, s. 14.
 
9.
List Witolda Kołodziejskiego Przewodniczącego KRRiT do Katarzyny Hall- MEN, s. 2, http://www.krrit.gov.pl/bip/Ed....
 
10.
Nissan G. M., Wystąpienie podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim Komitetu Kultury i Edukacji, w dniu 23 marca 2000 r., maszynopis w KRRiT w Warszawie.
 
11.
Niżyński W. Z., Wstępny projekt Centrum Promocji Medialnej „Akademia Dobra”, Pismo z 22 lutego 1999 r., Warszawa, s. 2, Archiwum J. Szafrańca w Białymstoku.
 
12.
Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu, Środki społecznego przekazu a rodzina, 4 maja 1969, w: Kościół a kultura masowa, oprac. F. Adamski, Wyd. Apost. Modlitwy, Kraków 1984.
 
13.
Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Etyka w środkach społecznego przekazu, 2001, „L`Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2001, t. XXII, nr 4 (232), s. 26, s. 53-54.
 
14.
Podstawy programowe kształcenia ogólnego, http://www.wsp.krakow.pl/kdm/p....
 
15.
Schretter D., Media Education in the Digital Ade – Digest. Promoting active Media Education, Belgium 2000, hhtp://www.datanet.be/aeema.
 
16.
Stanowisko z 10 czerwca 2008 roku KRRiT w sprawie potrzeby upowszechnienia wiedzy z zakresu edukacji medialne, http://www.krrit.gov.pl/bip/Ed....
 
17.
Szczerba W., O metodzie i systemie wychowania, w: Zarys pedagogiki, red. B. Suchodolskiego, PWN, Warszawa 1964, s. 260-267.
 
18.
Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34).
 
19.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96).
 
20.
Varis T., Niskim G. M., Komunikat prasowy z posiedzenia w Parlamencie Europejskim Komitetu Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu Rady Europy w dniu 23 marca 2000 r. ,afuchs@europarl.eu.int.
 
21.
Wawro F., W., Odbiorcy mediów zacznijcie Ŝywiej reagować!. Z doświadczeń francuskich stowarzyszeń telewidzów „ETHOS”, 1995, R.8, nr 2-3 (33), s. 363 - 368.
 
22.
Wolny rynek mediów a wychowanie, Biuro Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa 1995.
 
23.
Woźniak A., Unia Europejska a edukacja medialna, http://www.krrit.gov.pl/bip/Po....
 
24.
Zarządzenie MEN w sprawie Podstaw programowych kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 14, poz. 29).
 
25.
Zarządzenie z dnia 15 maja 1997 r. MEN w sprawie Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 23).
 
Journals System - logo
Scroll to top