PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (8)
1.
Antczak A., Komunikacja werbalna i niewerbalna a międzynarodowe public relations, [w:] T. Kanash (red.), „Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Mińsk Mazowiecki 2009.
 
2.
Antczak B., Rola marketingu w procesie kierowania firmą, „Journal of Modern Science” 1/6/2009, WSGE 2009.
 
3.
Antczak B., „Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy”, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, WSGE, Józefów 2012.
 
4.
Furman W., Public relations: zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania? (Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996-2002), „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt Nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
 
5.
Hejduk I., Perspektywy i szanse rozwoju nowoczesnych form marketing w Polsce, [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 9/1990.
 
6.
Klimkowska R., Kulturowe uwarunkowania reklamy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 664/2004.
 
7.
Kotler P., W. Mindak, Marketing and Public Relations, „Journal of Marketing”, Vol. 42, No 4, 1978.
 
8.
Lovelock C., Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, „Journal of Marketing”, Vol. 43, 1983.
 
Journals System - logo
Scroll to top